De wetswinkel in Leuven geeft gratis juridisch advies

Het gaat om wat link of recht is

Een aantal rechtstudenten van de KU Leuven doen hun duit in het zakje voor een demokratische rechtsbedeling. De wetswinkel Leuven is een vzw die, "uitgaande van de bescherming van het recht op wonen, wil meewerken aan een rechtsbedeling met een lage drempel", zoals haar mensen zelf zeggen.

De wetswinkel geeft namelijk gratis juridisch advies over allerhande huurproblemen. Zowel verhuurders als huurders kunnen er terecht, en dus ook de gedupeerde student in spe. Moet een studentenkontrakt geregistreerd worden? Welke kosten en lasten mogen aan de student aangerekend worden, en op welke manier kan dit gebeuren?. Wie moet de herstellingswerken (lekkende kranen, kapotte wc, uw tl-lampje dat de geest gegeven heeft) betalen? Mag de student zijn kot doorverhuren aan een Erasmusstudent? Waarvoor mag de waarborg gebruikt worden? Een eenvoudige en goedkope procedure voor de vrederechter kan hier vaak een oplossing bieden. De kotbaas is zijn studenten beu en verkoopt het studentenhuis in de loop van het akademiejaar. Mag de nieuwe eigenaar U vriendelijk verzoeken op te hoepelen? Dit zijn allemaal vragen waarop de wetswinkel een antwoord tracht te formuleren, gratis en voor niks.

Leest

De wetswinkel Leuven wordt bemand door vrijwilligers, bijna zonder uitzondering licentiestudenten uit de Rechten. Alvorens zij zich kunnen storten in het verlenen van adviezen, moeten ze een kursus volgen die door ervaren of afgestudeerde wetswinkeliers uitgewerkt werd. Bovendien is er een test verbonden aan het einde van de kursus. Ook het professorenkorps, in het bijzonder professor Herbots, verleent zijn praktische en geestelijke medewerking.
In de jaren '70 ontstond een beweging die een preventief en op demokratische leest geschoeid rechtshulpsysteem wilde uitbouwen, buiten het bestaande rechtsbedelingsysteem (advokatuur en dergelijke) om. Dit idee werd in Leuven in 1978 gekonkretiseerd door de oprichting van de vzw de Wetswinkel. De bedoeling was, door middel van gratis juridisch advies en juridische publikaties, de mensen op de hoogte te brengen van hun rechten. Er ontstond een heuse wetswinkelbeweging die het opnam voor minderbegoede rechtzoekenden. In de jaren tachtig werden de wetswinkels verplicht hun advies te beperken tot bepaalde doelgroepen of bepaalde juridische probleemgebieden. De wetswinkel van Leuven heeft toen besloten zich alleen nog toe te spitsen op advies in verband met huurproblemen.
Verschillende faktoren speelden daarin een rol. Ten eerste bleek een globaal juridisch advies te hoog gegrepen voor de vrijwilligers die meestal studenten in de Rechten waren, en dus (nog) niet bekend waren met alle gebieden van het recht. Bovendien was het recht ondertussen veel uitgebreider en ingewikkelder geworden, zodat specialisatie aangewezen was, wilde men hierin niet verdrinken. De 'reglementitis' van de overheid is overigens een van de gekende struikelblokken in onze demokratie.

Drempel

Voorts waren er ondertussen ook allerlei andere rechtshulpinstanties ontstaan, die zich bezighielden met meer gespecialiseerde gebieden van het recht: konsumentenorganisaties, zelfhulpgroepen voor echtgescheidenen, slachtofferhulporganisaties,... Ook de advokatuur zelf bleef niet stilzitten en probeerde de drempel te verlagen door allerlei initiatieven, zoals bijvoorbeeld het prodeosysteem, het 'centrum voor rechtshulp', en de duizendfrankkampagne voor eenmalig advies. Sommige wetswinkels gingen samenwerken met en/of wijzigden hun naam in huurdersbonden. Ze begonnen te werken op basis van lidgeld, waardoor ze als drukkingsgroep ijverden voor een betere bescherming van de huurders. De wetswinkel Leuven heeft zich echter kunnen handhaven als een echte wetswinkel, die volledig gratis advies verschaft.
In de jaren negentig werd de wetswinkel Leuven verschillende keren aangezocht om mee te werken aan de oprichting van een huurdersbond voor Vlaams-Brabant. Maar de samenwerking is niet doorgegaan, omdat de wetswinkel Leuven meende dat beide partijen fundamenteel verschillen in hun opvattingen over organisatie en ideologische onderbouw van de rechtshulp die ze verschaffen. De huurdersbond geeft inderdaad enkel advies aan huurders. De wetswinkel wilde het advies aan de verhuurders niet uitsluiten omdat zij ervan uitgaat dat korrekte en volledige informatie aan beide partijen ook ten goede komt aan de huurders. Bovendien wou de wetswinkel absoluut niet raken aan het idee gratis adviezen te verstrekken. Volgens de vzw kan het immers niet dat je moet betalen, louter om je rechten te kennen. Tot slot meende ze dat een onafhankelijke positie de beste waarborg bood om een breed publiek op demokratische en dus eerlijke wijze hulp te bieden.
Peter Maertens
De wetswinkel Leuven is te bereiken tijdens de permanenties: elke woensdagavond van 18.00 u tot 21.00 u in de Brouwersstraat 34 en, in samenwerking met de stad Leuven, elke donderdagavond van 18.00 u tot 20.00 u in de Boekhandelsstraat 9, op de Dienst Huisvesting van de Stad Leuven. De wetswinkel is ook telefonisch te bereiken op woensdagavond tussen 18.00 u en 21.00 u op 23.95.18. Tenslotte worden er ook schriftelijke adviezen verstrekt via het adres van het hoofdkwartier: Brouwersstraat 34 te Leuven. Rechtstudenten die deel wensen uit te maken van de vrijwilligerswerking kunnen best kontakt opnemen met de voorzitter, Karen Matthys of via het bovengemeld telefoonnummer of adres.


Inhoud