ANALYSE LOKO

Vertegenwoordigers op de 24 urenloop

De Leuvense student wordt vertegenwoordigd door LOKO, de Leuvense studentenkoepel. Dat gebeurt via een getrapt systeem, waardoor de modale student niet altijd goed op de hoogte is van wat LOKO exact doet.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

LOKO vertegenwoordigt de student via een getrapt systeem. Ze krijgt input van de faculteitskringen in haar Algemene Vergadering (AV) en die input vertaalt zich dan in standpunten die worden ingenomen in de diverse beleidsorganen waarin LOKO namens de student zetelt.

Er worden echter ook vragen gesteld bij dat getrapt systeem van LOKO. Mats Vandemeulebroucke, praeses van Industria, vindt de terugkoppeling naar studenten een werkpunt. Hij vertelt dat die terugkoppeling belangrijk is en dat LOKO er al erg op inzet, maar zegt dat het ook een verantwoordelijkheid is van de kringen.

Die verbinding naar de student toe is een bezorgdheid die ook gedeeld is door LOKO: 'Onze vertegenwoordiging is minder gekend. Is dat erg? Niet per se. Is dat jammer? Zeker wel', zegt voorzitter Bram Schaefer. Elke student heeft al weleens van LOKO gehoord. Ze denken dan aan de 24 urenloop of aan de Leuvense beiaardcantus, maar zeker niet elke student kent het vertegenwoordigingsaspect van LOKO.

Getrapt systeem

De stem van de student wordt aan de KU Leuven vertegenwoordigd door LOKO en Stura. Daarbij volgt Stura KU Leuven brede dossiers op, terwijl LOKO gaat over alles wat betreft vertegenwoordiging van het Leuvense studentenleven. Ze vertegenwoordigt alle studenten in Leuven, zowel van de KU Leuven als van UCLL en LUCA Lemmens, in lokale aangelegenheden zoals huisvesting en studentenpsychologen.

Binnen de laagste trap van het systeem stemmen studenten via hun kringverkiezingen voor faculteitsvertegenwoordigers. Die vertegenwoordigers van alle faculteitskringen zetelen samen in de AV van LOKO.

In hoeverre de partners rekening houden met de opmerkingen van LOKO hangt af van het onderwerp en de partner

De hoeveelheid stemgerechtigden die een kring in de AV krijgt, hangt af van de hoeveelheid studenten die ze vertegenwoordigt: Medica, de kring die de geneeskundestudenten en studenten biomedische wetenschappen vertegenwoordigt, krijgt er bijvoorbeeld meer dan Wina, de kring van wiskunde-, informatica- en natuurkundestudenten.

De AV bepaalt de standpunten die in naam van de student ingenomen worden. De kringsvertegenwoordigers komen er samen en uiten hun bezorgdheden, die ze ook kunnen doorkrijgen van hun studenten, en stemmen in hun belang. Dat doen ze vaak via consensus, maar soms worden er ook (indicatieve) stemmingen gehouden.

Impact

Met die standpunten gaan de mandatarissen van LOKO aan de slag. Zij worden ieder jaar door de AV verkozen. Ze houden zich dagelijks bezig met de vertegenwoordiging van de student en zetelen namens de student in de verschillende beleidsorganen. Ze vertegenwoordigen de standpunten van de AV bij partners zoals KU Leuven, de stad Leuven en de politie.

In hoeverre deze partners rekening houden met de opmerkingen van LOKO hangt af van het onderwerp en de partner. In de Deelstuvoraad van de KU Leuven voor campus Leuven bijvoorbeeld, zijn de helft van de stemgerechtigden studentenvertegenwoordigers. Die decretaal verplichte raad is bevoegd voor het beleid rond studentenvoorzieningen in campus Leuven.

Er zetelen ook nog LOKO-mandatarissen in andere raden van de KU Leuven. Die gaan over meer specifieke onderwerpen en daar zijn minder studentenvertegenwoordigers aanwezig.

Een kleine 30% van de studenten voelt zich goed vertegenwoordigd door LOKO

Bevraging door Veto bij 310 studenten

Zowel studentenkringen als mandatarissen hebben het gevoel dat de KU Leuven goed naar hun feedback luistert. Lana Van den Heuvel, oud-voorzitter van LOKO en momenteel lid van de raad van bestuur van LOKO, vertelt: 'Al die raden, die zijn uiteindelijk beleid aan het maken voor studenten. Het zou een slechte zet zijn om beleid te maken dat niet afgetoetst en goedgekeurd wordt door die studenten.'

Ook Hilde Feys, vicerector van diversiteits- en studentenbeleid van de KU Leuven, haalt aan dat studentenvertegenwoordiging enorm belangrijk is: 'Ze kunnen mee vorm geven aan de beleidsthema's en de beslissingen die we daarin nemen. LOKO kan dat ook doen vanuit een gedragen manier, ze kunnen de stem vanuit de kringen horen en meenemen.'

Bekendheid

Maar de bekendheid bij studenten is een werkpunt. In een enquête die Veto afnam aan het begin van het academiejaar bij meer dan 300 studenten gaf slechts een kleine 30% aan zich goed vertegenwoordigd te voelen door LOKO.

Daar staat 10% tegenover die zich niet goed vertegenwoordigd voelt en 20% die zich maar gedeeltelijk goed vertegenwoordigd voelt. De grootste groep echter, 40% van de bevraagde studenten, gaf aan niet goed te weten of ze wel dan niet goed vertegenwoordigd worden door LOKO.

'Het is maar heel heel zelden dat er studenten komen met een andere socio-culturele achtergrond'

Oud-LOKO mandataris

Het is een bezorgdheid die ook door (oud-)mandatarissen gedeeld wordt: de vraag of elke studentenstem wel wordt meegenomen in de vertegenwoordiging. De naamsbekendheid die LOKO geniet door de vele grote evenementen die ze organiseert wordt niet altijd even goed vertaald in een grotere aandacht of interesse voor het vertegenwoordigingsaspect.

Van den Heuvel meent dat het soms gewoon minder aantrekkelijk is om je hierover te informeren als student. Mats Vandemeulebroucke van Industria daarentegen vindt dat dit toch voor studenten een meerwaarde is: 'Indien studenten zouden weten wat LOKO voor hen doet en wat hun kringen voor hen kunnen betekenen, zou dat heel goed zijn voor de studentenwerking in Leuven.'

Elite club?

Elke student kan langsgaan op de AV of zich kandidaat stellen als mandataris. Dat betekent echter niet dat de samenstelling van LOKO erg divers is. Ondanks dat er drie mandatarissen diversiteit zijn, stellen sommigen de interne diversiteit van LOKO in vraag.

Een oud-LOKO mandataris zegt: 'De AV is nu eenmaal volledig wit, het is maar heel heel zelden dat er studenten komen met een andere socio-culturele achtergrond dan de upper-middle-class persoon.' De oud-mandataris legt daarbij uit dat een mandaat veel tijd kost en dat dit niet voor iedereen combineerbaar is met voltijdse studies.

'Waarschijnlijk voelt niet elke student zich even goed vertegenwoordigd'

Bram Schaefer, voorzitter LOKO

Niet iedereen is van mening dat diversiteit een probleem is bij LOKO. Een andere oud-mandataris: 'LOKO weerspiegelt de studentenpopulatie van KU Leuven en niet die van de bredere maatschappij.' De KU Leuven is dan ook nog steeds een erg witte instelling.

LOKO-voorzitter Bram Schaefer vult aan: 'Waarschijnlijk voelt niet elke student zich even goed vertegenwoordigd. Er zijn zoveel verschillende meningen in het studentenlandschap dat je niet elke mening kunt uitdragen omdat ze tegenstrijdig zijn, maar ik denk wel dat het systeem dat we nu hebben met de kringen op de AV goed werkt.'

Korte mandaten

Ook het feit dat LOKO-mandatarissen maar voor één jaar verkozen worden, en daarna in principe vervangen worden, zorgt soms voor moeilijkheden bij partners. Er zou veel kennis en tijd verloren gaan door die inwerkingsperiode. Een voordeel van het éénjarig mandaat is wel dat er vaak nieuwe perspectieven zijn, en dat meer studenten de kans hebben om mandataris te worden. Daarbij kunnen mandatarissen zich ook een tweede of derde keer kandidaat stellen.

Maar zeker niet alles loopt stroef: zo verloopt de communicatie tussen LOKO en de kringen vlot. Een ander sterk punt is dat de input van alle kringen gebundeld wordt, waardoor er één sterk studentenstandpunt verdedigd kan worden. Dat wil dan ook zeggen dat deze standpunten in principe breed gedragen worden, al speelt de doorstroom van informatie vanuit de studenten naar de kringen daarbij een belangrijke rol.

Ook de KU Leuven spreekt positief over LOKO. Hilde Feys noemt LOKO een belangrijke bron van kennis en zegt dat de samenwerking tussen KU Leuven en LOKO vlot en professioneel verloopt: 'Ze spreken de juiste mensen aan en bereiden zich steeds goed voor.'

Powered by Labrador CMS