artikel> Al twintig studenten vroegen steun aan

Sociale Dienst levert toelage aan studenten in financiële nood

De Sociale Dienst van de KU Leuven zal voorzien in een minimale toelage voor studenten die financieel getroffen worden door de corona-epidemie. Die oplossing is allicht niet houdbaar op lange termijn.

Gepubliceerd

De door de overheid genomen maatregelen treffen ook de studentenjobs, die vaak tijdelijk niet meer uitgeoefend kunnen worden. Voor verschillende studenten zijn de inkomsten die daaruit voortkomen onmisbaar om in hun onderwijskosten en levensonderhoud te voorzien. Omdat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening studenten geen tijdelijke werkloosheidsuitkering toekent, worden zij vooral verwezen naar de sociale diensten van hun onderwijsinstelling. Zo werkt ook de Sociale Dienst van de KU Leuven verschillende oplossingen uit.

Sinds 30 maart kunnen studenten via een formulier een aanvraag indienen om een financiële compensatie te bekomen voor het verlies aan loon. Die compensatie komt in de vorm van een toelage om minstens één maand te overbruggen. Hoewel de Sociale Dienst benadrukt dat alle studenten - werkzaam aan de KU Leuven of niet - aanspraak kunnen maken op steun, komen enkel studenten die in een precaire financiële situatie zitten in aanmerking voor de toelage.

Op het formulier moeten studenten hun financiële situatie omschrijven, evenals aangeven hoe zij de afgelopen maanden middels hun job de noodzakelijke kosten konden betalen. Daarnaast rekent de dienst op communicatie vanuit de werkgever van de studenten, die eveneens beaamt dat er door de omstandigheden niet gewerkt kan worden. Bij het ter perse gaan van dit artikel hebben reeds een twintigtal studenten een aanvraag ingediend.

Houdbaarheidsdatum

De Sociale Dienst verwacht dat het aantal aanvragen vanuit de studenten de komende weken nog sterk zal stijgen. In tweede instantie verwacht ze dat studenten wier ouders te kampen krijgen met inkomensverlies, de komende maanden of aan het begin van volgend academiejaar bij de dienst zullen aankloppen voor een studietoelage. Over de concrete aantallen die daaraan verbonden zijn is er voor de dienst momenteel nog geen duidelijkheid.

Hoewel er op dit ogenblik nog geen budgettaire problemen lijken te zijn, is de onzekerheid en druk toch groot: 'We kunnen tijdelijk een probleem opvangen, maar als dit meerdere maanden duurt, dan moeten we toch naar andere structurele oplossingen kijken', vertelt een medewerkster van de Sociale Dienst.

'We kunnen tijdelijk een probleem opvangen, maar als dit maanden duurt moeten we naar andere structurele oplossingen kijken'

Sociale Dienst KU Leuven

Gehoopt wordt dat de maatregelen na 19 april (het voorlopige eindpunt van de maatregelen zoals medegedeeld door de Nationale Veiligheidsraad) worden afgezwakt zodat ook studenten terug aan het werk kunnen. 'In dat geval is dit nog een eenmalige oplossing geweest die ons niet in de problemen brengt. Stel dat dit nog drie maanden langer duurt: in hoeverre gaat de Sociale Dienst dan nog kunnen en mogen volgen? Wij beslissen immers niet zomaar alleen over onze budgetten.' Er is dus sprake van een houdbaarheidsdatum: de Sociale Dienst kan geen vervanging blijven voor de werkgever of het OCMW.

Er wordt dan ook reeds nagedacht om uit te wijken naar andere werkbare regelingen, zoals eventuele hulp van het OCMW. Die voorziet bepaalde studenten nu ook al van een leefloon, maar door de huidige situatie is er extra financiële nood bij studenten die er in normale omstandigheden wel in slagen om in hun eigen onderhoud te voorzien dankzij een studentenjob. De samenwerking kan dus nog uitgebreid worden en de Dienst zal het probleem van de studenten ook aankaarten bij het OCMW, al is daarover nog geen concreet contact gelegd.

De Sociale Dienst rekent momenteel vooral op de gevolgen van de beslissing inzake de residenties, waarbij ze een van de instanties is waaraan mensen de 50%-huur die ze niet moeten betalen, kunnen storten. Dit solidariteitsfonds heeft als functie het budget van de dienst mee te verhogen en zo meerdere mensen die in een penibele financiële toestand verkeren - zowel studenten als ouders - beter en in hogere mate te kunnen helpen.

Noodfonds

Daarnaast kijkt de Sociale Dienst ook impliciet naar de overheid. Hoewel ze sterk benadrukt dat die reeds subsidies voorziet voor de diensten die vallen onder de 'Studentenvoorzieningen', zijn deze uiteraard niet gericht op extra maatregelen in functie van corona.

'Het is aan de overheid zelf om te bepalen op welke manier ze hun verantwoordelijkheden invullen"

Sociale Dienst KU Leuven

De overheid springt momenteel nog niet bij in een deel van de kosten die de diensten nu noodzakelijk moeten maken om de studenten te helpen, noch heeft ze voor die laatste een aparte regeling op poten gezet. 'Uiteraard zou dit handig zijn, maar de vraag is of dat realistisch is. Momenteel is er nog niets dergelijks op til en is het aan de overheid zelf om te bepalen op welke manier ze hun verantwoordelijkheden invullen', aldus de Sociale Dienst.

De dienst staat hier niet alleen in en wordt gesteund door zowel de Vlaamse Vereniging van Studenten als COMAC, de jongerenafdeling van de PVDA. Beide verzochten de Vlaamse regering een noodfonds op te richten om het inkomensverlies van studenten die nu zonder werk vallen te kunnen compenseren.

Hoewel het de druk op de sociale diensten van de verschillende onderwijsinstellingen sterk zou kunnen verlichten, is het voorstel op 1 april afgewezen door de Commissie Onderwijs. Dan rest de vraag of een andere instantie, zoals ACV, nog verdere stappen zal ondernemen om een gunstige regeling te treffen voor de jobstudenten, nadat ze eerder al had aangegeven het dossier op de tafel van de regering te leggen.


De Sociale Dienst beklemtoont dat haar dienstverlening beschikbaar blijft en openstaat om diverse problemen te bespreken en hulp te bieden. Studenten hoeven niet te aarzelen en kunnen de dienst nog steeds bereiken, op verschillende manieren; online, via mail of telefonisch.

Powered by Labrador CMS