LOKO zkt identiteit

Hervorming moet voor duidelijk imago zorgen

29 February 2016
Artikel
Auteur(s): Jasper Van Loy , Joes Minis
Studentenkoepel LOKO werkt aan een hervorming. De nieuwe structuur moet LOKO een duidelijk statuut geven na de integratie. De coördinatoren kijken gematigd positief terug op het eerste semester.

Sinds het eerste semester werkt een werkgroep van presessen en geïnteresseerden achter de schermen van LOKO aan een nieuwe structuur voor de studentenorganisatie. Tom Biesheuvel, coördinator Sociaal van LOKO, leidt de hervormingsgesprekken. “Op dit moment liggen er twee of drie grote ideeën op tafel. Daarmee gaan we de volgende maanden aan de slag,” legt hij uit.

Lucas Vanlaer, preses van VTK, zit mee in de werkgroep. “We zijn vooruitgang aan het boeken,” zegt hij. “Alle kringen zitten mee op de kar en ook LOKO zelf werkt goed mee. Dat zijn veel verschillende actoren. Die allemaal op elkaar afstemmen is een traag en moeizaam proces.” Begrijpelijk volgens Finn Segers, preses van Medica: "Hervormen is een blijvende inspanning van een organisatie in beweging."

Dat bleek ook op de Algemene Vergadering (AV) van LOKO twee weken geleden. De werkgroep lanceerde toen een systeem waarbij de kringen de activiteiten evalueren en dan beslissen wat de voorwaarden zijn om er volgend jaar aan deel te nemen. “De nadruk ligt erop dat kringen qua activiteiten niet kunnen cherrypicken,” zegt Biesheuvel. “Het is alles of niets.”

"Het is een traag en moeizaam proces"

Lucas Vanlaer, preses VTK

De AV stuurde het voorstel terug naar de werkgroep. “Ik dacht dat we het daarover eens waren,” klinkt het bij Biesheuvel. “Het is jammer dat we de positieve sfeer uit de werkgroep niet kunnen overbrengen op de AV, maar dat belet ons niet om door te werken aan de nieuwe plannen,” zegt Jonas Vernimmen, preses van VRG.

Suggestie

De kringen benadrukken wel dat het er binnen LOKO constructiever aan toegaat dan vorig jaar. “LOKO ziet nu zelf ook in dat er een probleem is,” vat Lins Heivers, kringcoördinator van Politika, samen.

Het is een heel ander geluid dan vorig jaar rond deze tijd op de AV te horen was. Destijds vroegen verschillende presessen zich in Veto nog af waar LOKO mee bezig was. “Toen kwam de suggestie om eens te kijken hoe LOKO efficiënter en beter kan werken,” zegt Finn Segers, preses van Medica, nu.

Het voornaamste probleem is dat de structuur van LOKO toen nog grotendeels die was van voor de integratie van de Associatie KU Leuven in het academiejaar 2013-2014. Dat proces leidde ertoe dat de bevoegdheden van LOKO beperkt werden tot Leuven. Dossiers die voor de hele KU Leuven belangrijk waren, verschoven naar de nieuwe organisatie Studentenraad KU Leuven (Stura).

"We willen duidelijk maken wat LOKO is"

Jonas Vernimmen, preses VRG

Nieuwsbrief

Het huidige LOKO heeft drie pijlers: activiteiten, zoals de 24 urenloop en LOKOmotion, vertegenwoordiging in verschillende raden en ondersteuning van de kringen. Die pijlers blijven sowieso overeind in de nieuwe structuur. Even werd overwogen om de pijlers te scheiden, maar daar stapt de werkgroep volgens Biesheuvel nu van af.

"De kruisbestuiving tussen de verschillende pijlers is een troef van LOKO,” zegt hij. “Mensen die zich oorspronkelijk als vertegenwoordiger engageren, krijgen nu te maken met activiteiten en vice versa.”

Naast het structurele euvel zit LOKO ook met een imagoprobleem. Om te beginnen lijken de studenten niet altijd goed te weten wat LOKO doet, vandaar de nieuwsbrief die pas door de AV werd goedgekeurd. Vernimmen vindt die naamsbekendheid belangrijk. “We willen duidelijk maken wat LOKO is, wat we doen voor de studenten en waarvoor ze kunnen aankloppen bij LOKO. Promogewijs moet er ook iets veranderen.”

"Moet LOKO bekend zijn bij elke student of bij de kringen?"

Finn Segers, preses Medica

Volgens Segers is die discussie nog bezig. “LOKO overkoepelt de kringen. Moet LOKO dan bekend zijn bij elke student of toch vooral bij de kringen? Dergelijke vragen kan en moet je stellen bij elke overkoepelende organisatie,” vindt hij. “We moeten misschien proberen de vertegenwoordiging meer in het licht te zetten. Door de filmpjes van de mandatarissen wordt daar al een bescheiden aanzet toe gegeven.”

Voor de partners bij wie die vertegenwoordiging gebeurt, de stad Leuven en de universiteit, is de situatie ook niet evident. “De voorzitter en de ondervoorzitter zijn de personen die normaal met de stad en de universiteit samenzitten en dus onze vaste aanspreekpunten voor die instellingen," zegt Mariska Gellaerts, coördinator Communicatie bij LOKO.

Krachten bundelen

Vicerector studentenbeleid Rik Gosselink wil samen met de studenten een stand van zaken opmaken over de organisatie van studentenvertegenwoordiging na bijna drie jaar integratie. Met een mail uit hij zijn bezorgdheid en roept hij enkele huidige en voormalige studentenvertegenwoordigers op tot reflectie. Hij raadt de studenten aan de krachten te bundelen. "Dat geeft de studenten ook het goede gewicht in alle beleidsorganen en vertegenwoordigingen in onze universiteit," klinkt het.

"De samenwerking tussen de universiteit en LOKO loopt door het ontbreken van een LOKO-voorzitter anders dan vorig jaar," legt Gosselink verder uit. "Op het tweewekelijkse overleg met de voorzitters van LOKO en Stura komen er steeds verschillende LOKO-mandatarissen."

De vicerector prijst wel de huidige ploeg, die volgens hem uitstekend werk levert. "Het is alleen zo dat goede afspraken en plannen maken gemakkelijker gaat in een sfeer van continuïteit." Gellaerts speelt daarop in: "Vanaf dit semester zal een vaste mandataris verantwoordelijk zijn voor het voorzittersoverleg."


"LOKO blijft van cruciale waarde voor de stad"

Bieke Verlinden, schepen voor Studentenzaken

Schepen van studentenzaken Bieke Verlinden, die om de zes weken samenzit met LOKO, treedt Gosselink daarin bij. "We merken dat sommige mensen bij LOKO drieslag in de rondte werken, maar ook dat ze heel hard hun best doen om het beter te maken," zegt ze. "LOKO blijft van cruciale waarde voor de stad. Het is de brug tussen studenten en bestuur en de geprefereerde partner om samen van Leuven een echte studentenstad te maken."

"Dat LOKO geen voorzitter heeft, gaat niet over gebrek aan engagement, maar geeft aan dat LOKO in de nieuwe constellatie met Stura op zoek is naar zijn eigen rol," zegt Gosselink. "Dat proces willen we faciliteren, maar niet meer dan dat. Wij hoeven de studenten niet te betuttelen."

Wervingscampagne

De coördinatoren van LOKO kijken intussen terug op een bewogen eerste semester. De organisatie heeft namelijk geen voorzitter, ondervoorzitter en activiteitencoördinator. Toch helt de voorlopige balans over naar de positieve kant.

“Het heeft nadelen gehad, maar ook voordelen,” zegt Tom Biesheuvel. “In ons kleine team moest iedereen een tandje bijsteken, maar daardoor zijn we ook heel erg aan elkaar gaan hangen. Iedereen is erop gebrand om het goed te doen. Kijk naar de laatste AV, die zat vol nota's. We doen meer dan ons mandaat vereist.”

"Iedereen is erop gebrand het goed te doen"

Tom Biesheuvel, coördinator Sociaal LOKO

“Ik had het veel erger verwacht,” klinkt het bij Gellaerts. “De situatie is uiteraard niet ideaal en er is veel mogelijkheid tot verbetering, maar we hebben slechte kaarten meegekregen.” Vanlaer bevestigt dat deels. “Qua activiteiten gaat het heel goed. Door de vele mandaten die openstaan, is het voor alle leden van LOKO wel heel zwaar.”

Ondertussen werkt de huidige coördinatorencommissie (CoCo) al aan de wervingscampagne voor volgend jaar. Zo wordt er momenteel nagedacht over het idee om de taak van voorzitter samen te voegen met die van de coördinator Sociaal. “Dat zou de functie aantrekkelijker maken,” zegt Cilia Gouwy, coördinator Cultuur. “Nu is de functie niet zo aantrekkelijk, omdat slechts enkele vergaderingen met de stad specifiek onder dat mandaat vallen. We willen het idee dan ook voorleggen aan de AV.”

Algemeen beheerder van LOKO Mike Moron geeft aan dat de mandaatfiches grondig worden herschreven. “We willen per mandaat duidelijk maken in welke periodes de mandataris in kwestie het druk heeft,” zegt Moron. “Zo weten studenten meteen of ze het werk voor LOKO kunnen combineren met hun studies en andere bezigheden.”

Schepen Verlinden ziet de toekomst alvast rooskleurig in. "LOKO is een belangrijke speler voor ons," geeft ze aan. "Het is belangrijk dat die speler blijft bestaan."

"Nu is de voorzittersfunctie niet zo aantrekkelijk"

Cilia Gouwy, coördinator Cultuur LOKO

Volgens Moron en Gouwy hadden de ontbrekende mandaten geen invloed op de activiteiten. LOKOmotion is met minder bezoekers dan vorig jaar en 8000 euro verlies een uitzondering.

“Natuurlijk is het niet gemakkelijk om zoiets te organiseren als je geen activiteitencoördinator hebt,” zegt Moron, die ook naar externe factoren wijst. “Het vond plaats in de week na de verhoogde terreurdreiging.” Vanlaer van VTK treedt hem daarin bij: “Mensen komen steeds later naar TD’s, drinken steeds meer thuis. Dat voel je in het resultaat.”

WTF integratie?

Sinds het academiejaar 2013-2014 zijn een aantal hogeschoolopleidingen over heel Vlaanderen KU Leuvenopleidingen geworden. Sindsdien vertegenwoordigt de studentenraad KU Leuven (Stura) alle studenten van de KU Leuven in voornamelijk onderwijsdossiers. Voordien lag die bevoegdheid bij LOKO. De vertegenwoordigingstaken van LOKO zijn nu beperkt tot dossiers die de studenten in Leuven zelf aanbelangen.