artikel> Punten bij 5 vakken aangepast na publicatie

Geneeskunde blundert bij verbetering examens

De punten van vijf vakken in de opleiding Geneeskunde zijn na publicatie aangepast. “We zitten de faculteit op de hielen,” klinkt het bij Medica.

Gepubliceerd

Artikel 93. Materiële vergissingen

Als een materiële vergissing wordt vastgesteld, wordt dit formeel gemeld bij de voorzitter van de examencommissie. De voltallige examencommissie corrigeert de materiële vergissingen waarbij een student die eerder geslaagd was verklaard voor een opleiding, toch niet geslaagd wordt verklaard, zoals bepaald in art. 70, laatste lid. De beperkte examencommissie corrigeert de andere materiële vergissingen.

De voorzitter roept de (beperkte) examencommissie zo snel mogelijk opnieuw samen. De vastgestelde resultaten kunnen nog worden gewijzigd binnen de termijnen bepaald in art.105.

Als er reeds examenresultaten zijn meegedeeld aan de student, deelt de administratieve dienst aan de student een gecorrigeerd examenresultaat mee. De voorzitter en de secretaris rapporteren hierover bij een volgende vergadering van de examencommissie.

Artikel 105. Procedure met betrekking tot materiële en administratieve vergissingen

Administratieve of materiële vergissingen ten voordele van de student kunnen altijd worden rechtgezet. Ten nadele van de student kan een rechtzetting enkel plaatsvinden binnen de 10 kalenderdagen nadat een beslissing is genomen, tenzij in de volgende gevallen:

  • indien de materiële vergissing een overtreding van wettelijke voorwaarden met zich meebrengt;
  • indien de materiële vergissing aantoonbaar het gevolg is van een zware nalatigheid of ernstige fout van de student.

Na de deliberatie van 11 februari is aan het licht gekomen dat de punten voor de opleidingsonderdelen Spijsvertering, Evidence in de klinische praktijk, Tropische Ziekteleer en Heelkundig Zorgtraject materiële fouten bevatten. Die fouten zijn ondertussen recht gezet. Bovendien is opgemerkt dat de punten voor het vak Biostatistiek en Epidemiologie beduidend lager waren dan vorig jaar, waarop besloten is ook die punten aan te passen. Alle studenten die de vakken gevolgd hebben zijn per mail op de hoogte gesteld van de veranderingen.

In de eerste vier gevallen gaat het om een materiële fout die gemaakt is bij de verbetering. “We hebben aangekaart dat het toch wel frappant is dat er zo veel fouten in één week voorvallen,” vertelt Finn Segers, preses van Medica. “Zeker omdat de communicatie erover niet altijd even optimaal was,” vult Marijke Awouters, onderwijsvertegenwoordiger bij de faculteit, aan.

"Het spreekt voor zich dat we het voorval betreuren en dat we begrijpen dat het bij de studenten voor onrust en ongenoegen heeft gezorgd," erkent Jan Goffin, decaan van de faculteit Geneeskunde.

"Belangrijk is dat zodra de fout aan het licht kwam, de faculteit zo snel als mogelijk een rechtzetting heeft doorgevoerd conform de bepalingen van het Onderwijs- en Examenreglement (OER). Hierbij zijn de meeste studenten erop vooruit gegaan," vervolgt Goffin. "Met de communicatie in de aula heeft de faculteit ook open kaart met de studenten gespeeld," benadrukt de decaan.

"De professoren en de administratie van de faculteit geneeskunde verwerken ongeveer 30.000 examenresultaten per academiejaar. De foutmarge is dus beperkt, maar elke vergissing is er één te veel. Daarom zal de faculteit de procedures op zich naar de toekomst toe nogmaals grondig analyseren en waar nodig verbeteren," vervolledigt de decaan.

“Het is geruststellend dat de bestaande structuren alles opgevangen hebben”

Finn Segers, preses Medica

Biostatistiek en epidemiologie

"Bij het vak biostatistiek en epidemiologie waren veel meer mensen gebuisd in vergelijking met andere jaren," vertelt Marijke Awouters. "Het examen zat gewoon heel slecht in elkaar en was veel moeilijker dan het vak deed vermoeden. Met veel moeilijkere oefeningen van statistiek en vragen voor epidemiologie die er eigenlijk niet toe deden," vervolledigt Awouters.

"De vragen op het examen waren heel vaag en onduidelijk," getuigt Lucas*. "Bovendien was de lessenreeks voor epidemiologie ondermaats. Er was een gebrek aan structuur. Uiteindelijk waren de professoren zelfs niet aanwezig op het feedbackmoment. Die arme assistent kreeg alle bezwaren over zich heen," aldus Lucas.

"De faculteit heeft na de deliberatie het gemiddelde omhoog getrokken tot het gemiddelde slaagpercentage van andere vakken en van dat vak het jaar ervoor," weet Awouters.

Spijsvertering

Een van de opleidingsonderdelen waarvan de punten zijn aangepast is het vak Spijsvertering. Daarbij zijn de punten voor het onderdeel Pathologie geüpload als punten van het volledige vak. “Op het inkijkmoment heeft een student de fout opgemerkt, waarna de punten zijn aangepast. Bij de meeste studenten zijn de punten gestegen, maar bij sommige studenten zijn ze gedaald,” vertelt Awouters.

“De materiële fout heeft veranderingen in beide richtingen veroorzaakt. Het onderdeel pathologie zou maar voor ongeveer tien procent van het geheel moeten meetellen, dus de veranderingen zijn significant. Het zou daarom niet eerlijk zijn om de punten alleen naar boven aan te passen,” vindt Segers.

Evidence in klinische praktijk

Ook bij het vak Evidence in de klinische praktijk is een fout opgemerkt bij het inkijken van het examen. In een vragenreeks waren de vragen van volgorde verwisseld, waardoor ook de antwoorden verwisseld waren. Die antwoorden werden dan als fout aangerekend, terwijl ze juist waren. Een aantal studenten die gebuisd waren, zijn hierdoor nu geslaagd. Er is op dat examen bovendien een vraag geschrapt omdat ze niet valide was.

“De oorspronkelijke cijfers zijn bovendien later vrijgegeven dan voorzien. De faculteit had die maandag 15 februari geüpload en een mail gestuurd naar de studenten dat hun punten beschikbaar waren. De software kon het evenwel niet aan en daardoor waren de cijfers op dinsdagmiddag beschikbaar,” vertelt Marijke Awouters.

Dat had te maken met de rekencapaciteit van ICTS die afneemt na de deliberatieperiode. "Die rekencapaciteit wordt herbekeken voor volgend semester," verzekert Segers.

Tropische ziekteleer

Hoogleraar geneeskunde Willy Peetermans doceert het vak Tropische Ziekteleer en geeft uitleg bij wat er misgelopen is. “Het is een multiplechoice-examen van 40 vragen. Op de antwoorden is giscorrectie toegepast terwijl de ECTS-fiche duidelijk vermeldt dat dat niet van toepassing is. Dat is ook zo meegedeeld aan alle studenten.”

Bij aanpassing van de punten hebben alle studenten hetzelfde of een beter punt gekregen. Er wordt bekeken wat er precies is misgelopen: “Ik heb de situatie gemeld bij de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de elektronische verbetering van de examens. Zij zullen dit verder opvolgen.”

Heelkundig Zorgtraject

Bij het vak Heelkundig zorgtraject zijn een aantal namen omgewisseld. Bijgevolg zijn ook hierbij de punten aangepast.

"Uiteindelijk is het rechtzetten van dergelijke fouten een vorm van kwaliteitszorg"

Rik Gosselink, vicerector Studentenbeleid

Communicatie

Niet alleen over de verbetering van de punten, maar ook de communicatie is spaak gelopen. “De communicatie voor het ene vak was te vroeg, voor het andere te laat,” vertelt Awouters.

Naast een mail naar alle studenten heeft de faculteit ook uitleg gegeven in de aula’s en haar verontschuldigingen aangeboden.

Uiteindelijk blijft de problematiek beperkt, vinden Awouters en Segers. “De beslissing over de veranderingen zijn genomen door de examencommissie, die zoals altijd geheim blijft. Die heeft volgens de geijkte procedure en volgens de regels van het OER de punten aangepast,” oordeelt Segers.

Toch volgt Medica de situatie op de voet. “We zitten hen op de hielen,” laat Segers weten. “Het is evenwel geruststellend dat de bestaande structuren alles opgevangen hebben,” nuanceert de preses meteen.

"Er zullen altijd mensen zijn die klagen, zeker indien hun punten gedaald zijn. De aangepaste punten zijn hier echter degenen die ze eigenlijk echt gehaald hebben en dus de enige correcte," besluit Awouters.

OER

Problemen bij vrijgave van punten valt universiteitsbreed onder de verantwoordelijkheid van Rik Gosselink, vicerector Studentenbeleid. “Het is niet uitzonderlijk dat docenten incorrecte punten als gevolg van berekeningsfouten bij wegingen invoeren of andere materiële fouten begaan,” laat de vicerector optekenen.

Volgens het OER mogen de punten altijd aangepast worden. Tot tien kalenderdagen na de publicatie van de punten mogen die ook aangepast worden in het nadeel van de student. Nadien kunnen aanpassingen alleen ze in het het voordeel van de student zijn.

“We moeten transparant zijn en openlijk onze fouten toegeven. Uiteindelijk is het ontdekken en rechtzetten van dergelijke fouten een vorm van kwaliteitszorg. We betreuren het uiteraard, maar schamen ons daar niet voor,” besluit Gosselink.

*Lucas is een gefingeerde naam

Powered by Labrador CMS