De burgemeesterskandidaten van Leuven

Wie erft Tobbackgrad?

20 februari 2017
Artikel
Auteur(s): Brecht Castel , Basil Saen
Op zondag 14 oktober 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De zoektocht naar een opvolger voor Louis Tobback, als burgemeester van Leuven, begint echter nu al. Wij zetten de kandidaten op een rij.

Vier burgemeesterskandidaten en de voorzitter van Groen Leuven (zij maken in de komende weken hun lijsttrekker bekend) legden we de volgende vragen voor:

 1. Pleit u ervoor dat studenten mogen stemmen in de stad waar ze studeren?
 2. Wat kan er beter aan het huidige studentenbeleid?
 3. Welk concreet voorstel doet u voor de studenten?

Carl Devlies (CD&V)

 • Schepen van financiën en ruimtelijke ordening
 • 64 jaar
 • Geboren te Amsterdam

1) Ik ben principieel niet tegen het studentenstemrecht, maar dat zou wel moeten gepaard gaan met een inschrijving in het Leuvense bevolkingsregister, zoals dat in Nederland het geval is. Dan zouden de studenten ook inwoners van Leuven moeten worden. Daarvoor moet de wet gewijzigd worden, maar dat kan gemakkelijk gebeuren voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

2) We overleggen regelmatig met de studenten, maar meestal via de universiteit of studentenvertegenwoordigers. Ik denk dat dat vrij goed loopt, maar de modale student volgt dat minder.

3) Ik wil rechtstreeks de dialoog aangaan met de studenten. Toen ik preses was van VRG was er een systeem van volksvergaderingen: bijeenkomsten van honderden studenten in een grote aula. Daar werd echt gediscussieerd over studentenzaken. Zulke grootschalig bijeenkomsten, waarop alle geïnteresseerde studenten aanwezig kunnen zijn, wil ik organiseren.

Rik Daems (Open VLD)

 • Gemeenteraadslid
 • 57 jaar
 • Geboren te Aarschot

1) In 2000 nam ik al initiatief om studentenstemrecht in de kieswetgeving in te schrijven. Er ligt nu een conceptnota voor op Vlaams niveau, maar ik weet niet of dat er zal doorkomen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

2) De creativiteit van studenten wordt nu te weinig betrokken in het stadsbeleid. Zo werden studenten niet betrokken bij het circulatieplan, dat voor een stuk op niets trekt. De stad had een wedstrijd kunnen uitschrijven voor studenten om een app te ontwikkelen om op een gemakkelijke manier een vrijstaande parkeerplaats te vinden. Het huidige bestuur houdt de stad dom, terwijl ze de stad heel slim zouden kunnen maken, onder meer dankzij de studenten.

3) Met een kleine investering kan je gratis internet voorzien in het stadscentrum en de centra van de deelgemeenten. Op die bandbreedte kunnen studenten dan apps ontwikkelen die gebruikt kunnen worden door alle Leuvenaars.

Mohamed Ridouani (sp.a)

 • Schepen van personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed
 • 37 jaar
 • Geboren te Leuven

1) Studenten verblijven minstens tien maanden per jaar in Leuven. In de praktijk is Leuven dus hun hoofdverblijfplaats. Ik weet dat de wetgever en de fiscus daar anders over denkt, zolang je bij je ouders gedomicilieerd bent, maar we moeten een methode vinden zodat studenten minstens de keuze hebben om in Leuven te stemmen.

2) Het gemeenschapsgevoel versterken tussen Leuvenaars en studenten is misschien wel wat onderbelicht gebleven de voorbije jaren. Studenten zijn graag in Leuven, maar we moeten ervoor zorgen dat ze zich ook echt betrokken voelen en dat ze hun Leuvense buurt leren kennen.

3) Ik vind dat we een jaarlijkse Leuven Dag moeten organiseren, waarbij studenten en inwoners bij elkaar komen, samen eten, feesten en erkennen dat ze behoren tot dezelfde gemeenschap en dat ze dezelfde toekomst delen.

Lorin Parys (NV-A)

 • Vlaams parlementslid
 • 40 jaar
 • Geboren te Leuven

1) Wij zijn voor studenteninspraak en tegen apart stemrecht voor studenten, en vinden dat eigenlijk heel vanzelfsprekend. Studenten die willen stemmen in Leuven, kunnen dat al door zich hier te domiciliëren. In Leuven zijn er nu ongeveer 65.000 stemgerechtigden. Het zou tot bizar beleid kunnen leiden als we de 35.000 kotstudenten, die gemiddeld slechts vijf maanden per jaar in Leuven zijn, volledig laten meestemmen.

2) Het is erg jammer dat de studenten en inwoners van Leuven vaak nog twee planeten naast elkaar zijn. Af en toe zie je fantastische projecten zoals Casa Cura, waarbij bejaarden en studenten de kans krijgen om samen te wonen, maar er is nood aan een coherenter beleid. Daar wil ik op inzetten.

3) Ook al hebben we geen nood aan apart studentenstemrecht, toch moet Leuven wel beter naar haar studenten luisteren. Ik zou een permanent overlegorgaan tussen student en stad oprichten, een studentenadviesraad. Daar kunnen dan de thema's die voor studenten relevant zijn, worden besproken op een constructieve wijze.

Jan Mertens (Groen)

 • Voorzitter Groen Leuven
 • 47 jaar
 • Geboren te Hoogstraten

1) Voor ons zou studentenparticipatie bij voorkeur moeten volgen uit domiciliëring. Knelpunten, zoals een negatieve impact op de kinderbijslag, zouden dan wel moeten worden weggewerkt. De verschillende regelgevingen zullen dus op elkaar moeten worden afgestemd. Als dat niet lukt, kan studentenstemrecht voor ons wel worden onderzocht.

2) Vooral op vlak van mobiliteit bereikt het bestuur niet het volledige Leuvense potentieel. Wij stellen al jaren een coherent fietsbeleid voor, maar dat is tot nog toe nog steeds niet uitgewerkt. Sommige beslissingen gaan de juiste richting uit, zoals de opkomst van de fietsstraat. Jammer genoeg blijven te veel andere knelpunten gewoon bestaan. We missen dus een coherent mobiliteitsbeleid met aandacht voor de fiets en het openbaar vervoer.

3) We moeten studenten en bewoners samenbrengen op wijkniveau, bijvoorbeeld in een buurtcomité. Verder moeten we de kennis van onze studenten meer gebruiken, en hen de kans geven zich in te zetten voor Leuven, bijvoorbeeld bij het streven naar de klimaatneutraliteit van Leuven in 2030.