artikel> ‘Freshers’ week’ plaveit weg voor herindeling academiejaar

Licht op groen voor universiteitsbrede onthaaldagen

Dat de onthaaldagen er komen, en wel volgend academiejaar al, staat zo goed als vast. Hoe die er concreet moeten uitzien is nog koffiedik kijken.

Gepubliceerd

Ook op veto.be:

Red de Alma Mater

Na onafhankelijkheidsverklaringen van separatisten in de conflictregio’s in Oost-Oekraïne, vluchtten zeventien universiteiten naar het westen van het land. Hoe proberen zij sindsdien te overleven?

De Onderwijsraad zal naar alle waarschijnlijkheid op 10 oktober enkele cruciale knopen doorhakken die een verdere implementatie nog in de weg staan. Grote discussiepunten zijn de week waarin de onthaaldagen moeten plaatsvinden en voor wie ze bestemd zijn. Schuiven enkel startende studenten de week voor het academiejaar begint aan in de aula’s voor hun onthaalprogramma, of komt er ook een aanbod voor andere studenten?

Ook is niet duidelijk of de onthaaldagen een hele week zullen innemen of enkele dagen. Daarnaast is het nog onbeslist in hoeverre de faculteiten de week zelf kunnen invullen. Toch is de snelheid waaraan het dossier bediscussieerd wordt opvallend. De universteit wil op de jaarlijkse Studie-informatiedagen (SID-ins) voor toekomstige studenten al een concreet beeld kunnen voorstellen naar volgend academiejaar toe.

De geplande onthaaldagen moeten studenten vooral voldoende informeren over hun opleiding. Aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) werd tijdens de eerste week van dit academiejaar al geëxperimenteerd met een manier waarop zo’n onthaalweek er kan uitzien. Tim Heysse, vicedecaan onderwijs aan het HIW: ‘De startersdagen hebben als doel nieuwe studenten te informeren, te heroriënteren en te lanceren. “Heroriënteren” is gericht op studenten die niet met het juiste beeld naar de opleiding komen.’

‘De startersdagen hebben als doel nieuwe studenten te informeren, te heroriënteren en te lanceren'

Tim Heysse, vicedecaan Onderwijs HIW

Studenten kregen een aangepast aanbod dat hen in staat moest stellen de filosofie-opleiding en de vereiste basiscompetenties daarvoor goed in te schatten. Op maandag kregen ze een hoorcollege, op dinsdag bediscussieerden ze een filosofische tekst die daarbij aansloot en op woensdag schreven ze daar zelf een korte paper over.

Herindeling Academiejaar

In het Strategisch Beleidsplan, waarover Veto vorig jaar uitgebreid berichtte, werd een onthaalweek als een van de centrale argumenten aangehaald voor een kalenderwijziging. De onthaalactiviteiten die nu tijdens de eerste dagen van het academiejaar vallen, zouden dan een week voor de start plaatsvinden in de daartoe bestemde ‘freshers’ week’.

‘Momenteel komen docenten er moeilijk toe om hun studenten van bij het begin van het jaar te activeren, terwijl de campus baadt in een te dominante sfeer van welkomstfeesten, vele studenten hun weg nog aan het zoeken zijn en een aantal van hen er verschillende weken over doen alvorens hun studieprogramma te finaliseren’, luidde het.

'Net als andere geledingen willen we de deeldiscussies eerst beslechten en dan kijken of een effectieve grootschalige kalenderwijziging wenselijk is'

Robbe Van Hoof, voorzitter Studentenraad KU Leuven

Over de herindeling zelf wordt momenteel niet gesproken op de Academische Raad of Onderwijsraad. Ook de Studentenraad (Stura), die zich vorig jaar erg kritisch toonde voor de plannen, houdt zich er niet actief mee bezig. 'Wat we nu zien is dat - zoals wij ook vroegen - eerst de deeldiscussies over de randvoorwaarden voor een herindeling gevoerd worden', zegt Stura-voorzitter Robbe Van Hoof. 'Net als andere geledingen willen we die discussies eerst beslechten en dan kijken of een grootschalige kalenderwijziging effectief wenselijk is.'

Die verschillende deelaspecten van een mogelijke herindeling, zoals de freshers’ week en een evaluatie van de tweede examenkans, maar ook de financiering en invulling van activerend onderwijs, worden nu uitgewerkt in verschillende werkgroepen.

Eind vorig academiejaar leek het nog onwaarschijnlijk dat het project er zou komen, omdat de Gentse universiteit tegen een kalenderwijziging stemde. Minister Crevits liet toen immers optekenen dat een decretale beperking niet uitgesloten was wanneer zo’n herindeling aan enkele en niet alle - of tenminste de grootste - universiteiten werd doorgevoerd.

Van hogerop is er aan de KU Leuven nog steeds een duidelijke voorkeur voor een kalenderwijziging. Verschillende faculteiten die aanvankelijk gekant waren tegen de plannen, lijken nu ook meer warm gemaakt voor verschillende aspecten ervan. Het is niet duidelijk in hoeverre er intussen wel gedragenheid is voor het plan. Hoewel de universiteit in het Vlaams onderwijslandschap alleen staat met de plannen, is het niet onwaarschijnlijk dat de discussie binnen de instelling binnenkort weer oplaait.

Powered by Labrador CMS