artikel> De rector beantwoordt onze vragen over ontevredenheid omtrent personeelsbeleid

Rik Torfs antwoordt: 'Vaak tevredenheid aangetroffen op de campussen'

In ons artikel over de onvrede over het personeelsbeleid aan de campussen van de KU Leuven was Rik Torfs niet bereikbaar voor commentaar. Ondertussen heeft de rector onze vragen beantwoord.

Gepubliceerd

In het kader van het artikel 'Untermenschen en Übermenschen: personeelsbeleid KU Leuven onder vuur' was rector Rik Torfs niet tijdig bereikbaar voor commentaar. Omdat er volgens hem enkele 'feitelijke onjuistheden' in het artikel te vinden waren, publiceren we hier zijn reactie.

Hetpersoneel van de vroegere hogescholen voelt zich niet altijdgerespecteerd in haar eigenheid. Men voelt zich 'anders'behandeld, zelfs 'minder' behandeld. Isdeze onvrede u bekend en in welke mate vindt u ze terecht?
Rik Torfs: 'De KU Leuven heefter maximaal naar gestreefd de medewerkers van de nieuwe campussen inhun eigenheid te respecteren en hen tegelijk alle kansen te geven totintegratie in de universiteit. Vanzelfsprekend is academisering daarbijbelangrijk. Dit is immers de opdracht van de universiteit. Daarbijmoet iedereen vrij kunnen kiezen welke rol hij of zij opneemt binnende universiteit.'

'Alle leden van hetZelfstandig Academisch Personeel (ZAP) worden gelijk behandeld, op denieuwe campussen en in Leuven. Voor het Onderwijzend Personeel – eencategorie die voorheen niet bestond aan de KU Leuven – hebben webij de integratie de bestaande rechten behouden. Voor hetAdministratief en Technisch Personeel van het integratiekader zijn destatuutsonderhandelingen in een eindfase.'

'Een aantalregelingen voor ZAP-leden gelden ook voor OP3-leden(onderwijsportfolio, opdrachten na emeritaat…). Voor alleOP3-leden bestaat de mogelijkheid om in te zappen, zonder vacatering.Er worden ook bevorderingsrondes voor OP-leden georganiseerd binnende op elke campus beschikbare financiële enveloppes. Elk jaarstellen we de mogelijkheid tot vaste benoeming voor OP-leden open.'

'Bij mijn regelmatige bezoeken aan de nieuwe campussen sta ik steeds open voor overleg en heb vaak tevredenheid aangetroffen'

'Bij mijn regelmatige bezoeken aan de nieuwe campussen sta ik steeds open voor overleg en heb vaak tevredenheid aangetroffen. Ik ben en blijf beschikbaar voor een open dialoog met alle betrokken leden van onze universitaire gemeenschap. We blijven inzetten op een maximale inlossing van persoonlijke verwachtingen.'

Aan sommige faculteiten (vooral Letteren) is de overgang naar ZAP soms onduidelijk, vooral wat betreft de graad waarop wordt ingezapt. Het principe van 'in principe' horizontaal inzappen wordt soms met de voeten getreden. Hierover bestaat onvrede en frustratie. Erkent u de frustratie?
'Aan alle OP3-leden bieden we nog steeds de mogelijkheid aan om in te zappen, waarbij de opdracht bestaat uit zowel onderwijs als onderzoek en dienstverlening. Wie in het OP wenste te blijven, daar wenst te promoveren en een loopbaan uitbouwen, kan dat perfect.'

'Bij het inzappen werd en zal de graad individueel worden beoordeeld in vergelijking met de andere ZAP-aanvragen van de betrokken faculteit en billijk worden toegekend. Alle OP3-leden gewoon inzappen in hun bestaande graad zou onrechtvaardig zijn geweest, zowel in de ene als de andere richting. Anciënniteit is niet het enige criterium. We hebben wel rekening gehouden met het feit dat er aan verschillende hogescholen, om budgettaire redenen, weinig bevorderingen waren geweest. Dit was en is een beleid met aandacht voor de individuele persoon, zijn of haar persoonlijk traject en de eigenheid van het OP-kader en het ZAP-kader.'

'Voor mij zijn OP3-leden ook professoren en mogen ze gerust zo worden genoemd'

'Dit wordt trouwens bevestigd door het feit dat veel meer OP3-leden ingezapt zijn in een hogere graad dan in een lagere. Ter illustratie, de naakte feiten: van de 388 OP3-leden op het moment van de integratie tot op 1 oktober 2016 zijn er in totaal 102 OP3-leden ingezapt. Daarvan hebben 80 OP3-leden hun graad behouden, 18 hebben een hogere graad gekregen en slechts 4 OP3-leden hebben hun graad zien dalen, op basis van een zorgvuldige beoordeling van individuele dossiers. Daarnaast kregen 53 OP3-leden een ZAP-track. Wij hebben bij velen een grote tevredenheid ervaren over de inzapping.'

Docenten binnen OP3 die in tegenstelling tot vroeger niet meer met 'professor' worden aangesproken, vinden dit van weinig gevoeligheid getuigen. Bent u het daar mee eens?
'Deze beslissing werd genomen voor ik rector werd in 2013. De Academische Raad heeft hierover gedebatteerd en beslist dat OP3-leden niet de titel van professor mochten dragen.'

'Voor mij zijn OP3-leden ook professoren en mogen ze gerust zo worden genoemd. Wij hebben recent trouwens een officiële interpretatie van het Organiek Reglement gemaakt waarbij OP3-leden voor de rectorverkiezingen zijn gelijkgesteld met ZAP-leden.'

Er zijn te weinig hoofddocenten en hoogleraren aan de campussen. Bent u het daarmee eens?
'Dit is juist, omdat de hogescholen doorgaans te weinig middelen hadden om bevorderingen toe te kennen, ook al waren ze verdiend. We hebben deze situatie geërfd op het moment van de integratie. Dit is trouwens een van de redenen waarom de inzapping in dezelfde graad niet rechtvaardig zou zijn geweest.'

'Zoals reeds vermeld hebben van de 102 ingezapte OP3-leden 18 nu een hogere graad in het ZAP-kader, bij de inzapping of bij een bevordering nadien. Daarnaast zijn er binnen het OP3-kader zelf ook al 17 professoren bevorderd sinds 2013. De enige begrenzing hier zijn de financiële mogelijkheden. We nodigen u uit om deze cijfers te vergelijken met de praktijk binnen de hogescholen.'

'De statuten van de geïntegreerde personeelsleden zijn uitgetekend vóór de integratie op 1 oktober 2013, dus voor het aantreden van de huidige rectorale ploeg'

'Systematisch bouwen we op de campussen aan de piramide van docenten, hoofdocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren om geleidelijke een gelijkaardig patroon te bereiken als bij de KU Leuven voor de integratie.'

Vindt u dat er de laatste jaren bepaalde fouten gemaakt zijn m.b.t. het personeelsbeleid aan de campussen?
'De statuten van de geïntegreerde personeelsleden zijn uitgetekend vóór de integratie op 1 oktober 2013, dus voor het aantreden van de huidige rectorale ploeg.'

'Onze bestuursploeg heeft wel het reglement voor het Onderwijzend Personeel uitgewerkt. Dit regelt de vaste benoemingen en bevorderingen. Daarnaast hebben we de laatste jaren een aantal duidelijke fouten van voor ons aantreden rechtgezet: zo was er om financiële redenen vrijwel geen bevorderingsruimte voorzien voor OP1, OP3 en ZAP op de campussen. Die hebben we nu vanuit bijkomende middelen gecreëerd en zal vanaf dit jaar toelaten een aantal gewettigde bevorderingen toe te kennen, ook binnen de campussen van Letteren en FEB.'

'De vroegere overgang van OP1 naar OP3 wordt niet meer toegepast. Wij maken nu de overgang van OP1 naar ZAP mogelijk, via de decretaal verplichte vacatering, voor OP1-leden met een ruime onderzoeksactiviteit.'

Powered by Labrador CMS