artikel> Een recap en blik op de toekomst

Stura: herstellende, maar lang niet genezen

Een heel semester moest Studentenraad KU Leuven (Stura) het zonder hoogste vertegenwoordigers doen, en dat op een cruciaal moment van wissel van de macht in het rectoraat. Is er verbetering in zicht?

Gepubliceerd

Update: Dit is het artikel zoals het verschijnt in de gedrukte Veto (4408). Na onze deadline werd Toon Deburchgrave door de AV van Stura (02/03) verkozen tot plaatsvervangend lid in het GeBu. Hij zal als mandataris dus de studenten vertegenwoordigen in het de facto belangrijkste beslissingsorgaan van de KU Leuven.

Op zaterdag 30 september, na een ruzie met de algemene vergadering (AV), namen Stura-voorzitter Kevin Seurs en met hem de voltallige raad van bestuur ontslag. Ook twee van de drie groepsvertegenwoordigers in de Academische Raad (AR), het de iure belangrijkste beslissingsorgaan, en een vertegenwoordiger in de Onderwijsraad hielden het voor bekeken.

Aanleiding van de ontslagen was een onenigheid met de Algemene Vergadering (AV), die de facultaire overlegorganen (FO) samenbrengt en het hoogste beslissingsorgaan van de studenten vormt. Het bureau had aan de FO’s gevraagd een bepaalde procedure in gang te zetten die volgens het bureau nodig was voor de interne samenwerking. De AV weigerde echter de eis in te willigen, wat bij het bestuur in het verkeerde keelgat schoot. Het bestuur beschreef de uitslag als een motie van wantrouwen tegen hen en sprak van ‘een vertrouwensbreuk’.

Meteen na het incident lieten de FO-voorzitters via mail weten dat het voor hen geen keuze was voor of tegen Stura en dat het vertrouwen langs hun kant wel nog bestond. Het besluit lag voor de betrokken mandatarissen echter al vast.

Gevolg: de studentenvertegenwoordiging stond afgelopen semester op een laag pitje

Begin november nam ook de mandataris Onderwijsraad en Sport, Aaron Soens, ontslag. Hij verweet de AV onder andere ongeïnteresseerd en onvoorbereid te zijn en geen belang te hechten aan de Stura-nota’s die de mandatarissen opstellen. Soens sprak van ‘egotripperij’ en 'vriendjespolitiek' in de afhandeling van de crisis en een gebrek aan input van de AV.

Sinds september zit de studentenraad dus zonder bestuur en een tijdelijk bestuur heeft de studentenraad niet. Toon Deburchgrave, mandataris Onderwijsraad bij Stura, legt uit: ‘Er is momenteel geen officiële voorzitter of ondervoorzitter. Wij werken als mandatarissen rechtstreeks samen. De communicatie op het bureau is dan intensiever dan met een compleet bestuur aan de leiding, maar het loopt wel.’

Bij gebrek aan voorzitter worden de studenten nu dus niet vertegenwoordigd in het Gemeenschappelijk Bureau (GeBu), het de facto belangrijkste beslissingsorgaan van de KU Leuven. ‘Dat is jammer’, vindt Deburchgrave. ‘Maar zonder voorzitter is dat moeilijk, al wordt er nog verder besproken hoe we dat willen aanpakken. Een kanttekening is wel dat wat op het GeBu besproken wordt ook nog altijd langs andere raden moet, waar we wel vertegenwoordigd zijn.’ In de belangrijkste daarvan, de AR, zetelt nu echter nog maar één student. Gevolg: de studentenvertegenwoordiging stond afgelopen semester op een laag pitje.

‘De gemoederen zijn bedaard en de “achterkamerpolitiek” is terug wat weggeëbd'

Toon Deburchgrave, mandataris Onderwijsraad

Wederzijds vertrouwen

Van een bestuurloos Stura moesten vanaf oktober dus de brokstukken gered worden. De overgebleven mandatarissen sloegen met de AV de handen in elkaar en gingen de uitdaging om het vertrouwen te herstellen en Stura draaiende te houden aan.

Volgens Harris Van der Stighelen, preses van Ekonomika, is de samenwerking tussen Stura en de AV weer constructief opgebouwd gedurende het eerste semester. ‘Er is veel verbetering gekomen. We hebben heel veel evaluaties ingelast en ik denk dat er nu heel duidelijk weer wederzijds vertrouwen is. Ik spreek natuurlijk niet voor de AV, maar ik denk wel dat heel veel FO’s die mening delen.’

Ook volgens Deburchgrave zijn de onenigheden in de loop van het semester uitgeklaard. ‘De gemoederen zijn bedaard en de 'achterkamerpolitiek' is terug wat weggeëbd’, vindt Deburchgrave. ‘We doen wat we kunnen en ik denk dat de AV dat ook inziet.’

Voorzitterloos

Bij gebrek aan voorzitter trachtte Stura tijdelijk op zoek te gaan naar een formateur om alles in goede banen te leiden. Die is er echter nooit gekomen. ‘We realiseerden ons al snel dat alle taken die de formateur zou hebben, eigenlijk die van een voorzitter waren’, vertelt Deburchgrave. ‘We hebben met een aantal potentiële kandidaten gesproken, maar zo’n de facto voorzittersfunctie bleek te zwaar voor hen.’

Vanuit de AV lijkt de bezorgdheid over de huidige situatie bij Stura klein. Zo kwamen er op de AV van 16 februari bijvoorbeeld geen vragen naar een concrete aanpak van het gebrek aan een bestuur of een plan van aanpak om een volgende crisis te voorkomen.

Een nieuwe kandidaat Onderwijsraad kwam op, maar werd weggestemd door de AV

Voor Van der Stighelen lijkt dit jaar nog een nieuw bestuur vinden geen prioriteit. ‘De AV en Stura zijn goed bezig. De dossiers worden opgevolgd. Het belangrijkste is dat de Onderwijsraad, de AR en de FO’s goed blijven draaien’, vindt Van der Stighelen. ‘Het is jammer dat niemand in het GeBu zetelt, maar ik heb er alle vertrouwen in dat onze stem als student nog altijd gehoord wordt.’

Wel is het voor van der Stighelen vooral belangrijk dat er naar volgend jaar toe actief gezocht wordt naar een nieuw bestuur en afvaardiging in het GeBu. Bij Arno Bossaert, preses van VTK, horen we hetzelfde: ‘Het belangrijkste nu zijn onze pilaren in de AR en de Onderwijsraad en dat erop toegezien wordt dat Stura volgend jaar weer zeker op de rails staat.’

Op de vraag of er al potentiële kandidaten zijn of een plan van aanpak is met betrekking tot een bestuur volgend jaar moet Deburchgrave 'nee' antwoorden, al lijkt het wel op de agenda te staan. ‘Dat gaan we nog zien in de loop van het semester in samenspraak met de AV.’

Ook verder lijkt er nog weinig concreet. ‘We gaan komend semester proberen kijken wat we dit jaar nog nog willen doen, welke dossiers we willen aankaarten en hoe we intern Stura kunnen veranderen zodat een crisis als begin dit jaar niet meer kan voorvallen’, vertelt Deburchgrave. ‘Daar is nog niet veel aan gedaan, maar dat is zeker nog voor dit semester zodat we zeker volgend jaar opnieuw direct onmiddellijk kunnen starten.’

Nieuwe medewerkers heeft Stura nog niet kunnen aantrekken. ‘Maar daarvoor zijn er nu wel potentiële kandidaten. We hopen dat die opkomen’, aldus Deburchgrave. Op de AV van 16 februari werd één van die kandidaten echter weggestemd door de AV.

‘Wij kunnen niet anders doen dan de uitgestoken hand uitgestoken te houden'

Rector Luc Sels

Communicatie met de rector

Wat wel al in de schoenen staat, is een verhoogde communicatie met het rectoraat. Deburchgrave legt uit: ‘We hebben nu een afspraak gemaakt met de rector en vicerectoren over verschillende thema’s die we nu al willen aanhalen. Vorig semester is dat helaas bijna niet gebeurd.’

Voor rector Sels is de samenwerking duidelijk: ‘Stura is voor ons de logische gesprekspartner, maar hun interne organisatie moeten ze zelf op orde krijgen.’ Volgens Sels loopt de communicatie wel goed: ‘Axel (laatste studentenvertegenwoordiger in de AR, red.) participeert heel actief en bij briefings zijn er vaak veel studenten aanwezig.’

‘Wij zouden natuurlijk liever een situatie hebben met een volwaardig bestuur en er moet nu ook nagedacht worden over het bestuur van het volgende jaar. De vraag is of we voor dit lopend academiejaar nog heel veel kunnen verwachten, daarvoor wacht ik nu op het overleg dat nu ingepland is.’ De rector geeft aan alle engagementen die genomen zijn in het verleden rond bestuursparticipatie te willen blijven honoreren. ‘Wij kunnen niet anders doen dan de uitgestoken hand uitgestoken te houden.’

Voor de komende maanden staat onder andere nog de verdere bespreking van de herindeling van het academiejaar op het programma. De uiteindelijke beslissing daaromtrent zal eind dit semester vallen. Volgens Deburchgrave is er dus nog tijd om op dat debat te wegen.

Daarnaast wordt er druk voorbereid op COBRA, de interne kwaliteitscontrole van de KU Leuven. Een afwezig bestuur heeft daar volgens Deburchgrave weinig weerslag op. ‘Dat plan lag al vast voor beide jaren, dus wij voeren dat vooral uit. Daar kon weinig mis mee gaan en dat loopt ook allemaal vlot.’

Powered by Labrador CMS