analyse> Evaluatie Studentenraad 2018-2019

Stura na het annus horribilis: een stille verrijzenis

De Studentenraad kent een kort en toch erg turbulent bestaan. Na een rampjaar had een nieuwe ploeg dit academiejaar als taak de vertegenwoordiging weer uit de brand te slepen.

Begin vorig academiejaar stapte het voltallige bureau van de studentenraad op wegens een intern conflict. De gebeurtenissen legden een diepe vertrouwensbreuk bloot tussen Stura en de leden van haar Algemene Vergadering. De ontslagen hadden voor de rest van het jaar een beperkte slagkracht van de studentenvertegenwoordiging tot gevolg.

Lange tijd moest de studentenraad het met beperkte bezetting en zonder vertegenwoordigers in de hoogste organen doen, nota bene in een periode waarin de discussie over de herindeling van het academiejaar opnieuw sterk opdook.

Dit jaar draait Stura opnieuw op volle toeren, met een nieuw bestuur en een volledige bezetting van de mandaten. Volgens betrokkenen kreeg de studentenraad de vertegenwoordiging van meer dan 50.000 studenten weer op een goed spoor, maar is er nog heel wat ruimte voor verbetering.

Vertegenwoordiging - Groen: terug op de rails

Het merendeel van de facultaire vertegenwoordigers die we spraken heeft een positief beeld van de huidige ploeg op vlak van vertegenwoordiging. De lat ligt na vorig jaar niet erg hoog, maar Stura is er volgens hen in geslaagd zichzelf opnieuw stevig in het zadel te hijsen. 'Zeker gezien het feit dat er nu een ploeg opkwam met zeer weinig ervaring binnen Stura', zegt Robin Kelchtermans van OOR (Wetenschappen).

Stura steunt dit jaar op een voltallig bestuur en is opnieuw vertegenwoordigd in alle beleidsraden. 'Ze zijn daar onder de indruk van onze voorbereiding', verzekert Stura-voorzitter Robbe Van Hoof. 'Het is verbazingwekkend hoe snel die organisatie zich heeft kunnen rechtzetten', vindt Loïc Vandeput van FORS (Rechtsgeleerdheid).

'Je kan natuurlijk niet elk jaar het rectoraat bezetten'

Jasper Daniels, VTK

Al bleef de onervarenheid de vertegenwoordigers soms wel parten spelen. 'Dat merk je in minder traditionele dossiers, daar heeft het bureau duidelijk moeite gehad de strategie te bepalen', zegt Joachim Huyghe van Katechetika (Theologie). 'Het memorandum hebben ze bijvoorbeeld onderschat. (zie verder, red.)'

Stura krijgt wel overal in de bloemetjes toegeworpen voor haar poging tot interne hervorming. Het huishoudelijk reglement werd dit jaar opgepoetst. In kleinere werkgroepen werd nagedacht over efficiëntie, transparantie en evenwichtige verhoudingen tussen de organen.

Het belangrijkste thema dit jaar was voor velen het herkansingsbeleid, 'een beetje een uitloper van de herindeling van het academiejaar', stelt Jasper Daniels van VTK (Ingenieurswetenschappen). 'Stura heeft het standpunt van de studenten daarover duidelijk gemaakt en volgt het dossier goed op. Je kan natuurlijk niet elk jaar het rectoraat bezetten.'

'De grootste verwezenlijking is dat we grote stappen hebben gezet om de interne structuur in orde te brengen en actieve betrokkenheid hebben in dossiers als startersdagen en herkansingsbeleid', stelt Bernd Lafortune van LBK (Bio-ingenieurswetenschappen).

Bekendheid - Rood: nauwelijks actie gevoerd

Bekendheid is een oud zeer bij Stura. Stura organiseert geen grote, toegankelijke studentenevents zoals de Leuvense studentenkoepel LOKO. Het moet op andere manieren voor zichtbaarheid zorgen. 'Dat is dit jaar niet voldoende gebeurd', vindt Robin Kelchtermans van OOR (Wetenschappen).

'Vorig jaar had je nog de Heb je mei gemist-actie (de symbolische actie aan het rectoraat naar aanleiding van de herindelingsplannen, red.)', vertelt hij. 'Dit jaar is er zo niet echt iets geweest. Maar bekendheid is echt nodig, want we zijn bezig met belangrijke thema’s.'

Bekendheid kan ook belangrijk zijn om aan nieuwe mandatarissen te komen. Want, zo horen we, Stura zou best wel wat meer mandatarissen kunnen gebruiken.‘Dat zijn twee terechte punten’, erkent Robbe Van Hoof. ‘We moeten inderdaad meer werken aan die bekendheid.’

‘De vraag is echter ook: wie moet de student het beste kennen, zijn jaarverantwoordelijke of Stura?’ vervolgt Van Hoof. ‘Idealiter allebei, maar de jaarverantwoordelijken zijn het belangrijkst, zij staan het dichtst bij de student. Stura zal ook altijd meer moeite hebben zich bekend te maken bij het grote publiek. Wat wij doen is minder zichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk.’

Transparantie - Oranje: Stura herwint geleidelijk vertrouwen AV

De Algemene Vergadering is per definitie een beetje overgeleverd aan haar mandatarissen. Zij schrijven de nota’s voor de vergaderingen en bepalen wat aan bod komt.

'We zijn eerder een input-AV dan een controlerende AV', stelt Pieter-Paul Polleunis (Farmaceutica). 'We gaan er in onze goedheid vanuit dat we goed vertegenwoordigd worden door de mandatarissen, maar we missen nog te veel die opvolgende functie. We willen meer zicht hebben op welke thema’s er zijn, zodat de AV meer zelf kan bepalen wat het belangrijk vindt.'

Bij Kelchtermans horen we dan weer dat dat logisch is: het is onmogelijk om volledige informatie-uitwisseling te hebben. 'Als voorzitter weet ik ook gewoon meer dan de rest van mijn achterban, dat is normaal.'

Transparantie blijkt een punt waar de meningen over verschillen. Aan de ene kant horen we dat dit bestuur in tegenstelling tot andere jaren zich minder elitair opstelt en zeker de ambitie heeft transparant te zijn. Anderzijds voelen sommige AV-leden niet genoeg vertrouwen.

'Wij weten eigenlijk niet wat mandatarissen doen vanaf ze in de beleidsraden zitten', vertelt een AV-lid ons. Een ander lid maakt een kanttekening daarbij: 'Er staat al veel druk op de AV. Veel nota’s komen er niet door uit tijdsgebrek.'

‘We zijn eerder een input-AV dan een controlerende AV’

Pieter-Paul Polleunis, Farmaceutica

'Wat fijn zou zijn,' vertelt Polleunis, 'is als we elke vergadering een A4’tje kregen in de bijlage met welke vergaderingen er zijn geweest, wat daar belangrijk was, waar we vertegenwoordigd zijn. Dat soort terugkoppeling missen we.'

Polleunis zegt dat er vaak genoeg ruimte is voor discussie, maar dat ze merken dat bij sommige nota’s de discussie wat gestuurd wordt. Dan wordt bijvoorbeeld de verwachte reactie van het beleid aangehaald. 'Maar daar proberen we wel tegenin te gaan.'

Volgens Jasper Daniels van VTK (Ingenieurswetenschappen) is de rol van Stura vooral om ideeën vanuit het beleid over te brengen naar de AV en met gedragen standpunten die ideeën het hoofd te bieden. ‘In het algemeen hebben de mandatarissen zelden expliciet hun mening laten horen op een Algemene Vergadering. Ze mogen dat van mij wat meer doen.’

De vertegenwoordigers hebben wel het gevoel snel met zorgen terecht te kunnen bij bestuursleden en dat er een grote luisterbereidheid is. Die toegankelijkheid heeft echter een erg informeel karakter.

Zo geven sommige vertegenwoordigers aan dicht bij bepaalde bestuursleden te staan. Voor hen was de hetze rond het memorandum ook minder een probleem, gezien ze zelf al diepgaander op de hoogte waren dan hun collega’s. AV-leden die minder op de hoogte waren, namen er wel sneller aanstoot aan.

Ondersteuning - Groen: behulpzame mandatarissen achter de schermen

Op dit vlak heeft Stura heel wat punten gescoord dit jaar. Hun herhaaldelijk aanbod om eens op een facultair overleg langs te komen of om workshops te geven, wordt gewaardeerd. Evenals hun begeleiding bij specifieke thema’s. 'We zijn toch wel bij het merendeel van de fo’s langs geweest dit jaar', zegt Van Hoof.

Bij de economiestudenten was men tevreden over hun steun bij de ontwikkelingen in de Brusselse studentenraad en bij Katechetika (Theologie) voor steun om een regel in het huishoudelijk reglement van de faculteit ongeldig te laten verklaren.

De leden uit de faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen werden vakkundig ondersteund met hun decaansverkiezing en ook vanuit rechten klinkt lof. 'Als iets boven ons hoofd werd beslist in een raad hadden we een goede informatiebron bij Stura', stelt Vandeput.

Campus - Oranje: AV heeft weinig zicht op verwezenlijkingen

De AV-leden bleken weinig zicht te hebben op de verwezenlijkingen op vlak van campusbeleid. Stura ondernam enkele initiatieven om campusraden meer te betrekken bij de besluitvorming en de faculteiten te ondersteunen hun campussen te professionaliseren. Zo werd aan campus Kulak een nieuwe campusraad opgericht.

Vlaams niveau - Oranje: dubbele verhouding met VVS

De KU Leuven stippelt niet helemaal zelf haar beleid uit, maar moet zich ook aan Vlaamse regels houden. De vertegenwoordiging van de KU Leuven-student loopt daar wat spaak sinds Stura drie jaar geleden uit de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) stapte. Dat werd enigszins verbeterd toen Stura dit jaar naast VVS een studentenzitje in de Vlir (Vlaamse Interuniversitaire Raad) kreeg.

Dit jaar kwam er ook toenadering tussen VVS en Stura. Volgend jaar zou de samenwerking nog intensiever lopen, met als eindpunt een eventuele herintreding. De Studentenraad UA, die kort na Stura ook uit VVS stapte, is ook stevige stappen in die richting aan het zetten.

De toenadering gebeurde echter niet zonder slag of stoot. In maart bracht Stura een politiek memorandum uit voor de verkiezingen, een maand nadat VVS dat deed. VVS had Stura meermaals uitgenodigd om samen een memorandum te schrijven, maar Stura ging daar niet op in.

'Op internationaal vlak hebben LOKO en Stura goed samengewerkt'

Robbe Van Hoof, Voorzitter Studentenraad KU Leuven

De AV-leden vinden dat nog steeds een vreemde periode. Stura had hen niet ingelicht dat ze door VVS waren gecontacteerd om samen een memorandum te schrijven, terwijl de eindproducten grotendeels overeenstemmen. Bovendien was het eigen memorandum te laat klaar, wanneer de politieke partijen al lang hun programma’s hadden geschreven.

Relatie met LOKO - Rood: concurrentiestrijd vertroebelt relatie

Hoewel de relaties tussen Stura en LOKO volgens sommige AV-leden dit jaar beter verliepen dan de voorbije jaren, zat het nog steeds niet helemaal snor. Enkele nota’s die dit jaar de AV’s van zowel Stura als LOKO passeerden, maakten duidelijk dat er weinig overleg was tussen beide raden.

Er lijkt een soort concurrentiestrijd te zijn. 'Dat gebekvecht de hele tijd is tijdverspilling. LOKO en Stura vertegenwoordigen allebei de student, met dan nog eens 80 procent overlap. Dan kan je je zoiets niet veroorloven', vertelt een AV-lid.

In sommige dossiers durfden mandatarissen van beide organisaties 'wel eens een mes in elkaars rug steken'. 'Soms wat ongemakkelijk wanneer je als studenten een front moet vormen.'

'De relatie was redelijk goed', reageert Van Hoof. 'De communicatie kan wel beter. En dan gaat het niet enkel over Kenny (Van Minsel, LOKO-voorzitter, red.) en mij, maar voor alle mandatarissen aangezien we op bepaalde dossiers moeten samenwerken. Bij bijvoorbeeld de internationale dossiers of startersdagen hebben LOKO en Stura goed samengewerkt.'

Kersvers verkozen voorzitter Lana Van den Heuvel van LOKO schreef in haar visietekst dat 'het te vermijden is dat LOKO en Stura, zoals in het verleden, elkaars dossiers behandelen zonder dat de andere dit weet, of dat er zelfs dingen worden gesaboteerd.' In de visietekst van haar voorganger stond exact hetzelfde.

Powered by Labrador CMS