Nieuwe LOKO laat iedereen organiseren

LOKO wil minder zelf organiseren en meer ondersteunen

02 mei 2016
Artikel
Auteur(s): Jasper Van Loy , Arne Sonck
De Leuvense studentenkoepel LOKO gaat hervormen. Vanaf volgend jaar kunnen niet alleen verenigingen, maar ook individuele studenten projectsubsidies aanvragen. LOKO zelf zal minder gaan organiseren.

Vorige week keurde de Algemene Vergadering (AV) van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie LOKO een hervormingsnota goed. Die nota legt een nieuwe structuur vast voor de organisatie en zet een nieuw subsidiesysteem op. Dat systeem laat individuele studenten vanaf volgend academiejaar toe om steun aan te vragen voor hun eigen evenementen, tenminste als die niet recreatief zijn en toegankelijk voor alle Leuvense studenten.

Vandaag kunnen enkel kringen en vrije verenigingen rekenen op financiële steun vanuit LOKO. Door het complexe subsidiereglement is dat niet eenvoudig. “De dienst Studentenvoorzieningen vroeg ons uitdrukkelijk om daar iets aan te doen,” zegt Bram Van Baelen, Accomandataris voor LOKO en auteur van de uiteindelijke hervormingsnota.

Het nieuwe subsidiesysteem kent drie soorten toelage. Met de startsubsidie wil LOKO verenigingen motiveren om een vzw te worden door de kosten die daarmee gepaard gaan terug te betalen. Kringen en vrije verenigingen krijgen daarnaast een werkingssubsidie. Tot slot is er de projectsubsidie, waarop dus alle verenigingen en studenten beroep kunnen doen.

Of en hoe LOKO prille organisatoren zal begeleiden en opvolgen, moet blijken uit het nieuwe subsidiereglement. Dat moet nog worden geschreven. Van Baelen vertelt: “Het grote woord van de hervorming is vertrouwen, dat we aan iedereen die iets wil organiseren zullen geven. Vraag je een groot bedrag, dan zal de subsidiecommissie de aanvraag natuurlijk extra grondig bekijken. Vanaf een bepaald bedrag is het sowieso de bedoeling dat de aanvraag via de AV passeert.

"Het grote woord van de hervorming is vertrouwen"

Bram Van Baelen, auteur hervormingsnota

Mankracht

De AV engageert zich om voor die projectsubsidies 25.000 euro vrij te maken. Hoe dat moet gaan gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Oorspronkelijk zou het hele bedrag bespaard worden op stafmedewerkers (betaalde medewerkers binnen LOKO, red.), maar een simulatie daartoe is uit de definitieve hervormingsnota gehaald. “Dat moet volgend jaar besproken worden,” zegt Lins Heivers, kringcoördinator van Politika. “We moeten ook niet te snel willen gaan.”

Medicapreses Finn Segers is kordaat: “Stafmedewerkers kosten veel geld, dus je moet daar rationeel in zijn. In de huidige hervorming moet je je afvragen of al die staf nog nodig is.” “Momenteel is de staf afschaffen onmogelijk. Die mankracht hebben we gewoon nodig,” vindt Bart Moons, preses van Apolloon. “Op langere termijn is besparen op staf wel een must.”

Tom Biesheuvel is coördinator Sociaal van LOKO en leidde het eerste deel van het hervormingstraject. Hij wijst op het grote engagement van stafmedewerkers: "Staf schrappen heeft veel meer impact dan buitenstaanders denken. Ze bouwen kennis en kunde op, wat niet altijd op te lossen is met vrijwilligers of jobstudenten."

LOKO wil organisatietalent ondersteunen, maar zal zelf minder activiteiten organiseren. Een hele resem events zal dan ook worden overgedragen aan kringen of vrijwilligers, die daarvoor projectsubsidie krijgen.

“Over welke activiteiten verdwijnen, wordt binnenkort in een evaluatie-AV gedebatteerd,” aldus Van Baelen. LOKO wil dus eerder een ondersteunende dan een organiserende rol gaan spelen. "In de hervorming kwam terecht naar voor dat LOKO te veel top-down was gaan werken, terwijl het vanuit de kringen zou moeten komen. De essentie is overleg," vindt Segers.

Voor de activiteiten die het wel nog organiseert, wil de koepel meer projectmedewerkers aantrekken. “In de toekomst willen we de organisatie van activiteiten terug meer aan de vrijwilligers geven en minder aan de staf. Het is de bedoeling dat het vanuit de studenten groeit,” zegt Heivers. “Medewerkers hebben nu misschien schrik van het mandaat van een volledig jaar. We hopen dat we met de formule van projectmedewerkers meer vrijwilligers gaan aantrekken,” bevestigt Van Baelen.

"Staf kost veel geld. Daar moet je rationeel in zijn"

Finn Segers, preses Medica


Dat zal nodig zijn, want dit jaar heeft LOKO geen voorzitter, ondervoorzitter of activiteitencoördinator. Ook veel andere mandaten bleven leeg. "Als het terug een kleine ploeg is, wordt het zelfs met de hervorming een heel zwaar jaar," beseft Moons. "LOKO is met haar wervingscampagne wel goed bezig."

Drie pijlers

De hervorming houdt grotendeels een structuurverandering in. De oude structuur met de vier delen sociaal, internationaal, cultuur en sport maakt plaats voor drie pijlers (zie illustratie). Die is gebaseerd op de drie kerntaken van LOKO: activiteiten, ondersteuning en vertegenwoordiging. De voorzitter staat ook aan het hoofd van die laatste pijler, de coördinator Sociaal verdwijnt. "Uit de werkgroep hervormingen kwam de bedenking naar voren dat we dit jaar misschien geen voorzitter hadden omdat de functie niet interessant genoeg is," zegt Van Baelen.

Lees verder onder de illustraties.

Aan die AV, bestaande uit de Leuvense studentenkringen, en de WV studentenbeleid, wordt niet geraakt. Meer zelfs, de kringen hebben een sterke hand in het nieuwe LOKO. "We hebben het allemaal samen gedaan," zegt Ellen Turelinckx, vicepreses van NFK. "Een heel jaar lang hebben we in werkgroepen de hervormingen van nul uitgedacht." Tom Biesheuvel vindt die samenwerking cruciaal: "Een hervorming kan niet komen vanuit een paar mensen. We wilden zoveel mogelijk mensen activeren om actief mee te denken over de hervorming."

"De lijn van overleg met de kringen trekken we best door naar de toekomst," beaamt Lars De Smedt, voorzitter van Scientica, de koepel van de wetenschapskringen. "In de AV heerste alleszins een constructievere sfeer dan vorig jaar." Toen viel een eerdere poging om te hervormen in het water. Het enige resultaat van die oefening is de werkvergadering Studentenbeleid, waarin alle vertegenwoordigingskwesties besproken worden.

Nu de hervorming effectief geland is, is het werk nog niet af, beseffen zowel LOKO als de kringen. "De nieuwe functies moeten goed uitgewerkt worden," benadrukt Segers. "Een structuur alleen zegt niks, die moet ook werken." "We moeten de activiteiten jaar na jaar grondig durven evalueren," vult Heivers aan.

Dries Feyaerts, preses van Cluster, de kring van LUCA School of Arts campus Lemmens, besluit: "De kringen zijn aangemoedigd om ook de opkomende kiesploegen te betrekken in de hervormingen. Het nieuwe LOKO is geboren, zij moeten het nu opvoeden."

We belichtten de hervorming van LOKO al eerder in een dossier.