Studentenvertegenwoordiging aan de KU Leuven

Wegwijs in het landschap van LOKO, Stura en andere

24 september 2016
Artikel
Auteur(s): Noah Fuhrmann
Studentenvertegenwoordiging zorgt ervoor dat de student een stem krijgt daar waar de beslissingen worden genomen. Veto gidst je door het landschap van de studentenorganisaties aan de KU Leuven.

Stura

De Studentenraad KU Leuven (Stura) moet de studentenstemmen van alle faculteiten van de KU Leuven verenigen. In tegenstelling tot LOKO (de Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie) vertegenwoordigt Stura dus niet enkel wie in Leuven studeert, maar ook de studenten aan de campussen in Kortrijk, Brugge, Diepenbeek en elders. Onderwijs is het belangrijkste dossier van de Studentenraad, maar ook andere zaken komen aan bod, zoals diversiteit. Na overleg tussen de verschillende vertegenwoordigers moet Stura het gezamenlijke standpunt verdedigen op het niveau van de universiteit en met het Vlaamse Ministerie voor Onderwijs.

Hoe vertegenwoordigt Stura jouw belangen?

‘Studenten vinden een direct aanspreekpunt bij hun facultair overlegorgaan (FO). Stura brengt vervolgens de verschillende FO’s samen om op een centraal niveau inspraak te hebben’, legt Pieter Van den Berghe, ondervoorzitter van Stura, uit. De verkozen studentenvertegenwoordigers van elke faculteit komen samen in de Algemene Vergadering (AV). ‘Bij sommige faculteiten zijn de vertegenwoordigers de onderwijsverantwoordelijken van de studentenkring, maar dat is geen vereiste.’

‘Stura werkt hiervoor samen met de campusraden, die overleggen over thema’s die specifiek zijn voor een bepaalde campus,’ vertelt Van den Berghe. ‘Het debat over diversiteit binnen de KU Leuven studenten is hier een voorbeeld van. Meer specifiek is het verbeteren van de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers gebonden aan de campus zelf. Het is dus belangrijk dat we hiervoor samenzitten met de campusraden.’

Op de AV worden bovendien mandatarissen verkozen die de standpunten moeten verdedigen op universitair niveau. Van den Berghe geeft een voorbeeld tot welke resultaten dat concreet kan leiden. ‘We zijn erin geslaagd om de inschrijvingen voor de derde examenperiode met enkele dagen te vervroegen, dit academiejaar zullen we blijven ijveren voor een model waarin studenten veel vroeger hun examenrooster kennen.’

Tot vorig jaar zetelde Stura ook in de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), die de student vertegenwoordigt op het niveau van de Vlaamse overheid. ‘De AV van Stura was het, na aanslepende problemen, fundamenteel oneens met VVS over haar werking. Daarom besloot ze vorig jaar om uit VVS te stappen. We blijven wel ijveren om de KU Leuven studenten op het Vlaamse niveau vertegenwoordigd te zien', aldus Van den Berghe.

Wat doet Stura nog naast vertegenwoordigen?

Stura organiseert ook vormingsactiviteiten, zoals Studentenaperitieven (STAP) met voordrachten en een Onderwijscongres rond één globaal thema. Complexe dossiers waarvoor onvoldoende tijd was op de AV worden uitgebreider besproken op het Studenten overlegforum (STOF).

Een AV van Stura vindt om de twee weken plaats. Hier wordt overlegd en gestemd over de standpunten die de Studentenraad KU Leuven zal innemen op hogere beslissingsniveaus. Die standpunten gaan bijvoorbeeld over het Onderwijs- en Examenreglement en over het studiekeuzeproces, maar ook over internationaal beleid etc.’

Studentenkringen in Leuven

Voor elke Leuvense faculteit of opleiding bestaat er een studentenkring. Hierin verenigen studenten zich om allerlei activiteiten te organiseren, maar ook om inspraak te hebben op hogere beslissingsniveaus. Er bestaan zowel heel grote kringen, zoals Medica (voor studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen), als erg kleine, zoals Alfa, de kring van de archeologiestudenten.

Elke kring heeft een presidium, een groep studenten die de kring bestuurt, met aan het hoofd de preses. Naast enkele andere belangrijke functies, zoals de vice-preses en de penningmeester of quaestor, bestaat een presidium meestal uit werkgroepen, die elk een eigen bevoegdheid hebben. De meeste kringen verkiezen een nieuw presidium uit verschillende kiesploegen die het tijdens de kiesweek tegen elkaar opnemen.

Hoe vertegenwoordigt een studentenkring jouw belangen?

Als je als student met vragen of opmerkingen over het onderwijs van je faculteit zit, doe je er goed aan langs te gaan bij de werkgroep Onderwijs van je kring. Die staat namelijk in voor vertegenwoordiging bij concrete thema’s die veel studenten aanbelangen. In de eerste plaats doen bevoegde onderwijsverantwoordelijken dat in de Permanente OnderwijsCommissies (POC’s). Een POC is een vergadering tussen proffen en studenten binnen een faculteit. Het gaat er meestal over onderwerpen die erg belangrijk zijn voor studenten, bijvoorbeeld de inhoud en examenvorm van vakken of de werkdruk in een richting.

De beslissingen die door een POC worden genomen, moeten vervolgens vaak bekrachtigd worden door de faculteitsraad. Hierin zetelen alle voltijdse docenten samen met personeels- en studentenvertegenwoordigers. Hoewel de faculteitsraad bij sommige faculteiten eerder een informatieve rol speelt, wordt hier in elk geval de decaan, het hoofd van de faculteit, verkozen.

Ook in het faculteitsbestuur, dat instaat voor het dagelijkse bestuur van een faculteit, worden studenten vertegenwoordigd. Hier wordt onder andere beslist over financiën en over het toewijzen van vakken aan docenten. Ten slotte zijn kringen ook belangrijk voor de vertegenwoordiging op hogere niveaus, die de faculteiten overkoepelen. Daarover volgt hieronder meer informatie.

Wat doen studentenkringen nog naast vertegenwoordigen?

Studentenkringen houden zich nog met veel meer bezig dan enkel vertegenwoordiging. Ze regelen de cursusdienst, zorgen voor voordrachten en debatten en leggen contacten met de bedrijfswereld. Daarnaast zijn kringen natuurlijk erg belangrijk voor ontspanning en vertier in het studentenleven. Ze organiseren cantussen en fuiven, maar ook voor sportactiviteiten en culturele events kun je bij hen terecht.

LOKO

De Leuvense OverKoepelende KringOrganisatie (LOKO) overkoepelt alle kringen van de stad Leuven, zowel voor universitaire als hogeschoolopleidingen. Elke kring kan dan ook een vertegenwoordiger naar LOKO sturen, die de mening van zijn of haar studenten moet verdedigen. LOKO brengt die meningen samen en zorgt dat ze gehoord worden door de universiteit, de stad Leuven en hogere niveaus. Daarnaast organiseert LOKO evenementen en ondersteunt ze studenteninitiatieven.

Hoe vertegenwoordigt LOKO jouw belangen?

'Op de tweewekelijkse Algemene Vergadering (AV) van LOKO zijn vertegenwoordigers van de Leuvense universitaire en hogeschoolkringen aanwezig', vertelt Bram Van Baelen, voorzitter van LOKO. 'Daar voeren we samen overleg en uiteindelijk stemmen we over de standpunten die LOKO zal innemen. Het aantal stemmen dat een kring heeft, hangt af van de grootte van de kring.'

Op de AV worden eveneens mandatarissen verkozen die over de belangen van de student moeten waken. Van Baelen legt uit: 'Onze mandatarissen zetelen onder andere in de Raad van Bestuur van Alma, Acco en Velo. Daarnaast hebben we éénmaal in de zes weken een studentenoverleg met de stad Leuven, de UCLL (hogeschool UC Leuven-Limburg), de politie en studentenvoorzieningen. De mandatarissen zorgen ervoor dat de stem van de student gehoord wordt en proberen zo de levenskwaliteit van studenten te beschermen.'

Concreet vertegenwoordigt LOKO de Leuvense studenten niet enkel op het vlak van studentenvoorzieningen in Leuven maar ook op vlak van cultuur, sport en het internationaal beleid op de campus Leuven. 'LOKO gaat in overleg over allerlei thema’s van studentenvoorzieningen. Daarbij worden vragen gesteld als: hoeveel gaat een alma-maaltijd kosten? Hebben voldoende studenten toegang tot gesubdieerde residenties?' verduidelijkt Van Baelen.

“In tegenstelling tot de Studentenraad KU Leuven (Stura) zijn wij dus niet bevoegd voor onderwijsgerelateerde discussies. Onderwijs is echt iets wat universiteitsbreed, over alle campussen heen, moet worden besproken. Wij houden ons bezig met wat specifiek van belang is voor de studenten in Leuven,' vervolgt Van Baelen.

Bestaat er voor andere thema’s zoals duurzaamheid dan geen overlap met de bevoegdheden van Stura? 'Meestal wijst dat zichzelf uit. Zo is duurzaamheid in de labo’s echt iets voor Stura, omdat het met het onderwijs van heel KU Leuven te maken heeft. Leuven Klimaatneutraal behoort dan weer tot de actieradius van LOKO.'

LOKO zorgt ook voor informatieoverdracht: wat op hogere niveaus wordt beslist over bijvoorbeeld fakbars of overlast, wordt doorgeven aan de studentenkringen, zodat die op hun beurt de studenten kunnen informeren.

Vorig jaar raakte bekend dat de stad Leuven gasboetes van 55 euro zou uitdelen voor foutief geplaatste fietsen. 'LOKO heeft toen als één van de enigen om meer overleg gevraagd tussen het stadsbestuur en de studenten', vertelt Van Baelen. 'We willen bekomen dat er eerst tellingen worden uitgevoerd om vast te stellen of er wel voldoende ruimte is waar studentenfietsen reglementair kunnen worden geplaatst.' De voorzitter ziet het als een goed voorbeeld van hoe LOKO probeert te verzekeren dat de Leuvense student gehoord wordt.

Wat doet LOKO daarnaast nog?

LOKO staat ook nog bekend als organisator van heel wat evenementen, zoals de 24 urenloop en andere sportwedstrijden. Bovendien werkt ze mee aan het Studentenwelkom en probeert ze studenten aan het feesten te krijgen op fuiven zoals de International Party. Voor cultuurliefhebbers is er het Ithaka Festival, waar jonge beeldende kunstenaars een kans krijgen om te exposeren. Ten slotte organiseert LOKO ook nog vormingen over thema’s als vergaderen en onderhandelen.

Studenten die zelf iets op touw willen zetten, kunnen ook bij LOKO terecht. De kringorganisatie ondersteunt Leuvense studentenverenigingen en –initiatieven met informatie, subsidies en materiaal. Ze beschikt ook over een fuifzaal, de Albatros, die gehuurd kan worden.

OKeR

De Overkoepelende Kringraad (OKeR) overkoepelt de vijf studentenkringen van de hogeschool UC Leuven Limburg. OKeR voert maandelijks overleg met de kringen om ze te begeleiden en te vertegenwoordigen. Bovendien organiseert de Kringraad ook allerlei activiteiten.

Hoe vertegenwoordigt OKeR jouw belangen?

Hoewel OKeR zelfstandig van de kringen werkt, beslissen deze elk jaar op de Algemene Vergadering welke bevoegdheden de raad krijgt. Op de AV worden eveneens een nieuw bestuur en voorzitter gekozen. Maandelijks heeft de presesvergadering plaats, waar het overleg met de verschillende kringen gebeurt. De afgesproken agendapunten neemt OKeR vervolgens mee in het contact met de UCLL, de KU Leuven, LOKO en andere externe organen. Hiervoor zetelt OKeR onder andere in de AV van LOKO.

Wat doet OKeR nog naast vertegenwoordigen?

OKeR staat in voor de organisatie van allerhande evenementen voor studenten. Zo is er GO, het openingsfeest van de UCLL, maar staan er ook culturele en sportieve activiteiten op het programma.