artikel> Academisch beheerders eruit, studenten erin

Rector sleutelt aan samenstelling Gemeenschappelijk Bureau

De academisch beheerders, mini-rectoren van de campussen, zetelen niet langer in het de facto hoogste orgaan van de KU Leuven; studenten worden volwaardig lid. Althans, als het van Sels afhangt.

Gepubliceerd

AR - wtf?

De Academische Raad (AR) is het de iure belangrijkste orgaan van de KU Leuven. Daarin zijn de verschillende geledingen vertegenwoordigd, zoals de decanen, vicerectoren en academisch beheerders, maar ook de proffen, de studenten en de medewerkers van de universiteit.

GeBu - wtf?

De facto ligt de grote macht echter bij het Gemeenschappelijk Bureau (GeBu). Deze neemt beslissingen die vervolgens - eerder formeel - worden goedgekeurd door de Academische Raad. Wie in dit orgaan vertegenwoordigd is, is dus veel bepalender voor het reilen en zeilen aan de universiteit.

Rector Luc Sels stelde afgelopen dinsdag op de Academische Raad (AR) het plan voor om de academisch beheerders niet langer in het Gemeenschappelijk Bureau (GeBu) op te nemen. ‘Een beperkte samenstelling van het GeBu heeft voor mij voornamelijk te maken met de vergaderdynamiek’, licht Sels de plannen toe. Maar blijven de campussen zo wel vertegenwoordigd bij de Leuvense top?

De academisch beheerders zijn bevoegd voor de dagelijkse werking van een arrondissement van campussen. Ook verzorgen zij de contacten met regionale en lokale partners. Hun functie dateert van de integratie. In oktober 2013 werd een aantal opleidingen, voorheen te volgen aan de hogeschool, geacademiseerd. Zo werden Industrieel Ingenieur en Toegepaste Taalkunde universitaire opleidingen. Dat maakte ook dat een aantal campussen waar je die opleidingen kunt volgen, zoals in Brugge, Geel en Brussel, KU Leuven werden.

Organisatorisch geen makkelijke operatie, ‘op vlak van personeel, op vlak van financiën, op allerlei terreinen’, aldus Frank Baert, academisch beheerder van Groep T en de Oost-Vlaamse campussen. Die complexiteit verantwoordde volgens hem hun zetel in het machtige orgaan. ‘Maar we zijn nu op het punt gekomen waarbij de rol van de academisch beheerder moet worden herbekeken.’

Een nieuwe rol

Een eerste stap is dus om de academisch beheerders uit het GeBu te weren. Daarnaast zal er over drie weken een nota verschijnen om hun gewijzigde rol te concretiseren. ‘Ik wil nog niet te veel vooruitlopen,’ verklaart Baert, ‘maar veel zal draaien rond de regionale verankering van de campussen. De academisch beheerders moeten als eerste aanspreekpunt dienen voor initiatieven met de regio die onder hun bevoegdheid valt.’ De rector voegt toe dat de academisch beheerder ‘toch altijd een lokaal gemandateerde van de rector zal blijven. De kern verandert niet.’

Auteurs van de nota blijven beide onderdeel van het GeBu: Frank Baert is waarnemend lid binnen zijn functie als rectoraal adviseur Integratie, Piet Desmet is lid als vicerector Kulak. Zo blijft Kortrijk wel volwaardig vertegenwoordigd, wat vanouds gevoelig ligt in de campushiërarchie.

Het plan is op het eerste zicht contradictorisch met Sels’ campagneretoriek. Een van zijn grote campagnepunten was een grotere betrokkenheid van de campussen. De campussen werden afgelopen jaren vaak met minachting bekeken. Sels wil hen als volwaardige partners met een eigen profiel beschouwen. Hen uit het machtige GeBu schrappen lijkt juist het omgekeerde te beogen.


'Ik ben geen vergaderfetisjist'

Steven Vanackere, academisch beheerder campus Brussel

Integendeel, klinkt het bij de rector. Volgens hem vormen de vicerectoren van elke groep de lijnfunctie en moeten zij binnen het GeBu de volle verantwoordelijkheid opnemen, ook voor de campussen. ‘Anders wek je de indruk dat campusmaterie enkel en alleen bij de academisch beheerders behoort,’ constateert Sels, ‘terwijl deze juist evenveel aandacht moet krijgen van de bevoegde vicerectoren.’ Bovendien plant de rector een nieuw overlegorgaan in, waarin campusspecifieke materie met de betrokken stakeholders kan worden besproken.

Groot protest bij de academisch beheerders zelf is er alvast niet. ‘Ik ben een praktische mens’, klinkt het bij Steven Vanackere, academisch beheerder van de campussen in Brussel. ‘Soms is een goed telefoongesprek met de rector rond een heel concreet thema heel wat relevanter dan de aanwezigheid in een vergadering van vier uur. Ik ben geen vergaderfetisjist.’

Et les étudiants?

Voor de studenten is er dan weer goed nieuws. Zij werden volgens het model van medebestuur wel vertegenwoordigd binnen het orgaan, maar enkel als uitgenodigd lid. In mei dit jaar liet toenmalig voorzitter van de Studentenraad KU Leuven (Stura) Marie Vanwingh door Veto optekenen: ‘Het feit dat er op de GeBu-agenda achter mijn naam ‘uitgenodigd’ staat, impliceert dat ik op elk moment de boodschap kan krijgen: ‘Hier stopt het voor je, nu moet je naar buiten.’ Dat ligt gevoelig.’ Daar komt met de nieuwe rector dus verandering in. Vanaf nu is Kevin Seurs, huidig voorzitter van Stura, volwaardig lid. ‘Die erkenning is, puur principieel, een mooie belofte’, stelt hij.

Een ander en wellicht belangrijker pijnpunt, is dat van de beleidsconclaven. Het leverde een markante passage op tijdens het debat dat Stura organiseerde tussen de kandidaat-rectoren Torfs en Sels in de verkiezingsperiode. Toen kwam Joris Gevaert, Stura-voorzitter twee academiejaren geleden, tussen als fact-checker en pareerde een uitspraak van Torfs dat studenten al aanwezig mogen zijn op alle GeBu-vergaderingen. Gevaert stelde dat dit inderdaad het geval was, maar dat de studenten niet welkom zijn op de (informele) beleidsconclaven. De facto zouden daar de belangrijkste beslissingen al genomen zijn voor ze op het GeBu passeerden.

Net dat wil Sels graag veranderen. Door het GeBu inhoudelijker, strategischer en operationeler te maken, hoopt hij de conclaven minder frequent te moeten houden. ‘En als ze wel nog plaatsvinden, ben ik vanaf nu wel welkom’, vult Seurs aan.

Hoewel de plannen nu voorgesteld zijn aan de Raad van Bestuur en de Academische Raad, duurt het nog wel even voor deze ook formeel verankerd zijn in de organisatie van de universiteit. Hiertoe moet het organiek reglement van de KU Leuven immers worden aangepast. Dat reglement vormt de grondwet van de universiteit, waardoor er eerst een heleboel procedures moeten worden doorlopen voor het zover is. Dat heb je met structuurwijzigingen.

Powered by Labrador CMS