artikel> Subsidiewerking LOKO onder de loep

Vooralsnog geen stormloop voor subsidies Leuvense studentenkoepel

Met het nieuwe subsidiesysteem van de Leuvense studentenkoepel kunnen studenten subsidies aanvragen voor evenementen die ze zelf organiseren. De eerste reacties zijn positief.

Gepubliceerd

Sinds dit academiejaar is de nieuwe subsidiewerking van studentenkoepel LOKO van kracht. In het kader van haar hervorming herzag de studentenkoepel zijn subsidiewerking zeer grondig.

Met het nieuwe systeem kan iedereen nu subsidies aanvragen bij LOKO voor projecten. Het vorige systeem gaf enkel vrije verenigingen en kringen toegang tot financiële steun vanuit LOKO. Dat was bovendien niet eenvoudig door het veel te complexe reglement. Nu is dat dus versimpeld.

Het nieuwe systeem kent drie soorten subsidies. Allereerst zijn er werkingssubsidies, ofwel een vast bedrag dat kringen en vrije verenigingen aan het begin van het jaar kunnen aanvragen om hun algemene werking te financieren. De vzw-subsidies hebben een vast bedrag dat kringen en vrije verenigingen kunnen aanvragen om de overstap naar een vzw te financieren. Op 1 november verliep de deadline voor het aanvragen van die subsidies. De derde soort subsidies, de projectsubsidies, kunnen nog het hele jaar aangevraagd worden.

Zelf organiseren

Het zijn de projectsubsidies die de grootste verandering vormen. Die subsidies laten zowel kringen en vrije verenigingen als individuele studenten toe om voor ieder project een aparte subsidie aan te vragen. Ook LOKO zelf kan projectsubsidies aanvragen om eigen evenementen te financieren.

Het evenement mag niet louter recreatief zijn, dus een kotfeestje kan je niet organiseren met deze subsidies

De bedoeling van deze projectsubsidies is om studenten te stimuleren activiteiten voor hun medestudenten te organiseren. De voorwaarden voor zulke subsidie zijn dan ook bijvoorbeeld dat het evenement Leuvenbreed is (voor alle studenten), dat er geen voorrang/korting wordt gegeven aan eigen leden en dat het evenement tweetalig gecommuniceerd wordt.

Ook mag het evenement niet louter recreatief zijn: een kotfeestje kan je er dus niet mee organiseren. Lezingen of debatten zijn bijvoorbeeld wel een mogelijkheid. Ook het Groot Dictee der Leuvense Studenten wordt zo georganiseerd met een projectsubsidie.

Nog in kinderschoenen

Deze nieuwe projectfinanciering staat momenteel nog in haar kinderschoenen en wordt nog niet zoveel gebruikt. Van de 25.000 euro die LOKO ervoor vrijmaakte, werd nog slechts 2.500 euro uitgereikt. Dat komt neer op 27 projectsubsidies.

Cilia Gouwy, ondervoorzitter Diensten en Ondersteuning, legt uit: ‘We hebben voor de projectsubsidies vooral aanvragen gekregen van vrije verenigingen, maar nog niet zo vaak van losse studenten. Dat komt volgens ons omdat het nog wat tijd nodig heeft, dus we verwachten dat het wel zal stijgen. Het academiejaar is nog maar net bezig en we verwachten niet dat studenten meteen vanaf het begin al grote projecten hebben die ze op poten willen zetten.’

'Het academiejaar is nog maar net bezig en studenten hebben nog niet meteen grote projecten die ze op poten willen zetten'

Cilia Gouwy, ondervoorzitter Diensten en Ondersteuning bij LOKO

‘We willen nu vooral inzetten op bekendheid en communicatie naar de studenten toe. Daarvoor gaan we vooral via Facebook werken’, vervolgt Gouwy. ‘In het begin van het schooljaar hebben we vooral infosessies gegeven aan kringen en vrije verenigingen, over de projectsubsidies, maar ook over de werkings- en vzw-subsidies.’

Op 1 november verliep de deadline voor het aanvragen van de werkings- en de vzw-subsidies. De werkingssubsidies dienen om de algemene werking van kringen te ondersteunen. Het gaat om een vast bedrag dat wordt aangevraagd aan het begin van het schooljaar, aangepast aan de grootte van de vereniging.

Van de 17.375 euro die LOKO vrijmaakte voor de werkingssubsidies werd ongeveer 13.000 gebruikt. ‘Wij hebben zo’n 42 aanvragen goedgekeurd voor werkingssubsidies,’ vertelt Gouwy, ‘dat is ongeveer gelijklopend met vorige jaren. Ook voor vzw-subsidies hebben we 42 aanvragen goedgekeurd.’ Daar keerde LOKO 7.000 euro uit van de 12.000 die werd vrijgemaakt.

Mening kringen

De kringen lijken voorstander van de vernieuwde werking. Vooral dat de administratieve last voor het aanvragen enorm naar beneden is gegaan, stemt de kringen tevreden. Lukas De Backer, preses van VTK, legt uit: ‘Wij waren vanuit VTK enorm voortrekker van het nieuwe systeem en we staan er nog steeds achter. Wij vinden dat er zo een efficiëntere verdeling van de financiële hulp kan gebeuren naar kringen toe.’

'Wij staan enorm achter het nieuwe subsidiesysteem'

Lukas De Backer, preses VTK

Ook VTK vroeg een projectsubsidie aan. ‘Wij hebben gevraagd om sponsoring van onze cultuurreis. Daar was toen nog geen duidelijke regeling rond. Op de Algemene Vergadering (vergadering van LOKO met alle kringen, red.) is daar dan verduidelijking over gekomen. We kunnen nu niet onze cultuurreis sponsoren, maar wel een museumbezoek of andere dergelijke culturele activiteiten op die reis. Dat leek ons wel een goede oplossing’, vertelt De Backer.

Evaluatie

De projectfinanciering zal nog wat moeten worden bijgeschaafd doorheen het jaar. ‘We hebben op de Algemene Vergadering al een paar aandachtspunten geformuleerd om het systeem bij te sturen’, vertelt Gouwy. ‘We zijn van plan dat nog te doen doorheen het jaar en op het einde willen we het dan volledig aftoetsen aan onze doelstellingen.'

‘Het systeem is ook nog maar van begin dit jaar in werking, het is nu nog te vroeg om dat al te evalueren. Dat moeten we op het einde van het jaar wel grondig doen’, meent De Backer. ‘Dan kunnen we nagaan hoeveel er is aangevraagd en of het geld naar zaken is gegaan waar we wensten dat het naartoe zou gaan. Op basis daarvan kunnen we dan eventueel de nota aanpassen.’

Powered by Labrador CMS