artikel> Nieuw akkoord vergroot Europese integratie hoger onderwijs

Benelux en Baltische staten erkennen elkaars diploma's

De Benelux-landen en de Baltische staten hebben een verdrag gesloten om diploma's te erkennen. De landen willen zo een voortrekkersrol opnemen in de Europese integratie van het hoger onderwijs.

Voortaan erkennen de Benelux-landen (België, Nederland en Luxemburg) en de Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen) automatisch elkaars diploma's. Het verdrag moet ervoor zorgen dat iedereen die in een van de ondertekenende landen een diploma behaalt, gevrijwaard blijft van lange en soms kostelijke erkenningsprocedures.

Onderlinge overeenkomsten

Zowel België, Nederland en Luxemburg als de drie Baltische Staten hadden onderling al overeenkomsten over de erkenning van hogeronderwijsdiploma's. Sinds 2015 erkennen de Benelux-landen elkaars bachelor- en masterdiploma's, waaraan ze in 2018 associate degrees en doctoraten toevoegden. Ook de Esten, Letten en Litouwers erkenden elkaars diploma's al in een regionaal verdrag.

De twee groepen landen vonden het een meerwaarde om de banden aan te halen en ondertekenden in 2019 een intentieverklaring. Het daaruit resulterende verdrag zal het vrije verkeer vergemakkelijken van personen met een diploma uit een van de zes landen die in het andere verdragsland willen studeren of er hun professionele loopbaan willen voortzetten.

'De automatische wederzijdse erkenning van hoger-onderwijsdiploma's biedt onze gemeenschap een grote meerwaarde'

Lydia Klinkenberg, minister van Onderwijs in de Duitstalige Gemeenschapsregering

Lydia Klinkenberg, minister van Onderwijs in de Duitstalige Gemeenschapsregering, onderstreept de hoge mate van grensoverschrijdende mobiliteit, zowel op de arbeidsmarkt als in het onderwijs, met onze buurlanden. 'De automatische wederzijdse erkenning van hoger-onderwijsdiploma's biedt onze gemeenschap dan ook een grote meerwaarde', zegt ze.

Uniek akkoord

De Benelux-landen en Baltische staten vormen nu samen de enige regio in de Europese Hogeronderwijsruimte waartussen het niveau van diploma's automatisch worden erkend. De ambitie is dat andere landen dezelfde weg inslaan.

Het verdrag staat open voor toetreding door andere landen van de Europese Hogeronderwijsruimte, op voorwaarde dat ze voldoen aan de kwaliteitsvereisten voor de automatische en algemene wederzijdse erkenning van het niveau van diploma's. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts hoopt dat andere landen of deelstaten zich zullen aansluiten bij het verdrag. 'We willen meer invulling geven aan de Europese Hogeronderwijsruimte.'

'Het doel is de verdieping van de Europese ruimte voor hoger onderwijs'

Valérie Glatigny - Minister van Hoger Onderwijs in de Franse Gemeenschapsregering

Na de Bolognaverklaring uit 1999, die door 29 landen werd ondertekend, sloten gedurende de afgelopen twintig jaren steeds meer landen aan. Deelnemende landen worden zo opgenomen in de Europese Hogeronderwijsruimte. Door de Bolognaverklaring volgen Europese hoger onderwijsinstellingen een uniforme, drievoudige leercyclus. Die cyclus bestaat uit de gekende bachelor- en masterdiploma's en doctoraatsstatuten.

Slechts een piste naar Europese integratie

Deze unieke overeenkomst staat volgens de ondertekenaars geen verdere Europese samenwerking in de weg. Volgens Valérie Glatigny, minister van Hoger Onderwijs in de Franse Gemeenschapsregering, nemen de ondertekenaars een voortrekkersrol op. Het doel is de verdieping van de Europese ruimte voor hoger onderwijs.

De Europese Unie heeft met Erasmus+ zijn eigen manier om Europese integratie op vlak van hoger onderwijs te promoten. Daarnaast is er ook het Una Europa-project waar acht Europese universiteiten in samenwerken. Die projecten verschillen met het akkoord dat nu gesloten is en lijken het aan te vullen.

'Met dit verdrag moedigen wij Europeanen aan om hun gemeenschappelijke toekomst te delen'

Alain de Muyser, secretaris-generaal Benelux Unie

Dat regionale en Europese integratie elkaar niet uitsluiten, zegt ook Alain de Muyser, secretaris-generaal van de Benelux Unie. Volgens hem is het de missie van de Benelux om een levend laboratorium te zijn voor de Europese integratie. 'Met dit verdrag moedigen wij Europeanen aan om hun gemeenschappelijke toekomst te delen.'

Powered by Labrador CMS