artikel> Organisatie meer dan een jaar niet samengekomen

Studentenraad Associatie Leuven vindt voorzitter

Na een half jaar staat weer iemand aan het hoofd van de Studentenraad Associatie Leuven (StAL). Interne onenigheid speelt het inspraakorgaan parten, terwijl de Associatie aan belang wint.

Jarne Van Overmeiren neemt een jaar vroeger dan gepland het voorzitterschap op. Zijn studentenraad, Thomas More Mechelen-Antwerpen, kwam eigenlijk pas na Thomas More Kempen in de interne beurtrol. Thomas More Kempen besloot de rol niet op te nemen.

De uitdagingen zijn ook niet min. Er is vorig jaar geen algemene vergadering samengekomen. 'Veel studentenraden geraakten niet in Leuven', zegt toenmalig voorzitter Lynse Vlerick daarover. 'Ik kan begrijpen dat het moeilijk is voor hen om altijd een prioriteit te leggen bij de Studentenraad Associatie Leuven (StAL).'

Participatiereglement

Twee jaar geleden liep er veel mis voor StAL bij beslissingen over een nieuw huishoudelijk reglement en een participatiereglement. Sommige hogeschoolstudentenraden vinden dat bepaalde artikels niet op hun plaats zijn, zoals bepalingen over de interne verkiezingen van de studentenraden.

Stura KU Leuven betreurt dat het de grote boze wolf is

Er zijn zelfs hogeschoolstudentenraden die betwisten dat hetparticipatiereglement ooit officieel is goedgekeurd vanwege procedurele fouten.Stura KU Leuven wordt verweten niet zorgvuldig genoeg te zijn omgegaan methet dossier.

Dennis Gelders, die Stura bij de Associatie vertegenwoordigt,betreurt dat Stura de grote boze wolf is. 'Wij hebben altijd ons best gedaanom de voorzittende studentenraad een algemene vergadering te laten samenroepen, ook al was onze organisatie wel altijd vertegenwoordigd.' Het voorbije half jaar was immers enkel het zitje van deStAL-voorzitter (per definitie een hogeschoolstudent) leeg – Gelders was zelfwel aanwezig voor de universiteitsstudenten.

Trust issues

Vorig academiejaar selecteerde de Associatie KU Leuven tiennieuwe prioritaire beleidsdomeinen en bijhorende beleidsgroepen, waar studentenin moesten komen. StAL was ondertussen niet meer zo actief: het had een aantaljaar ervoor zijn jaarlijkse toelage verloren en zichzelf ontbonden als vzw.

'Plots werden we voorzitter van een organisatie waar we al lang niets meer van hadden gehoord'

Lynse Vlerick, oud-voorzitter StAL

'Wij zijn er ineens achter gekomen dat we voorzitter werdenvan een organisatie waar we al zo lang niets meer van hadden gehoord', zegt Lynse Vlerick,die ook ondervoorzitter van Studentenraad UCLL regio Leuven was. 'Er is heelwat misgelopen omdat hogeschoolstudentenraden StAL nog niet kenden en er dusminder vertrouwen in hadden.'

Vlerick legt de problemen rond het participatiereglement bijdeze trust issues. 'Het is spijtig dat we bezig moesten zijn met datdocument terwijl we wel een goede ploeg hadden. Want ik geloof echt in deze organisatie en haar nut voor studenten.'

Thomas More

Dat juist Thomas More nu de voorzittersstoel bekleedt, kanvan betekenis zijn: de studentenraad stond erg kritisch tegenover het nieuweparticipatiereglement. Van Overmeiren: 'Het is zeer belangrijk dat we tot een consensus komen, maar niet ten koste van bepaalde voor Thomas More belangrijkepunten.'

Vorig jaar moest men alles doen via mail en telefoon

Van Overmeiren is overtuigd dat een oplossing mogelijk is enhij wil daarvoor de tijd nemen. Ann Verreth, directeur van de Associatie, denktdat ook. 'Met mijn persoonlijke blik: als ik zie welke opmerkingen er nog zijn,gaat men er wel uit geraken.'

Legitimiteit

Verreth maakt zich geen zorgen dat de studentenraad weer eenhalf jaar lam zou kunnen liggen door nieuwe discussies over de reglementen.'Verder intern discussiëren staat de vertegenwoordiging niet in de weg. Erblijven studenten in het bestuurscomité, het bestuursorgaan en debeleidsgroepen zitten.'

Het is maar de vraag namens wie die studenten daarzitten wanneer StAL niet samenkomt om de standpunten af te stemmen. LynseVlerick moest vorig jaar het meeste doen via mail en telefoon.

Het gaat nochtans over belangrijke thema's. Zo wil men heroriëntering binnen de associatie vergemakkelijken. Als je dat nu doetdoorheen het jaar, betaal je vaak dubbel bij je herinschrijving. Onder leiding van studentenvertegenwoordigers worden voorstellen gedaan om die drempel aan te pakken.

Powered by Labrador CMS