editoriaal> Editoriaal

Bourgeois Buiten

Na bijna een jaar wachten, was het afgelopen week eindelijk zover: rector Luc Sels stelde op donderdag 26 april zijn geïntegreerd beleidsplan voor.

Gepubliceerd

Het plan werd goedgekeurd doorde Academische Raad en de Raad van Bestuuren komt daardoor nu in de volgende fase vanoperationalisering.

Opvallend is dat het geïntegreerd beleidsplanhelemaal niet geïntegreerd is. Heel wat aspecten van het studentenbeleid en onderwijsbeleid ontbreken nog. Deze aspecten zullen inaparte beleidsplannen opgenomen worden.Dat geldt evengoed voor het diversiteitsbeleid.Het internationaliseringsbeleid werd wél al ingeuren en kleuren toegelicht.

Maar vanuit het bestuur lijkt een rare link tussen het diversiteitsbeleid en de internationalisering van de universiteit te worden gelegd. Zostelde Sels in een interview met Veto over hetplan: ‘Voor mij zijn die twee aspecten gescheiden, maar tegelijkertijd ook niet.’

Ingewikkeld. Sels gaat verder door te stellendat de twee niet los van elkaar staan, omdat‘de drempel voor minderheden in België kleiner wordt als het ingebed is in een universiteitwaar sowieso veel diversiteit aanwezig is.’ Datis een vreemde uitspraak. Veto besprak eerderal de grote uitval van jongeren met een migratieachtergrond. Een falend inclusiebeleid engebrek aan representatie liggen aan de grondslag.

Een gelijkstelling tussen internationals enVlaamse studenten met een migratieachtergrond, is niet alleen fout, maar ook gevaarlijk.Het plan rond internationalisering maakt ergeen geheim van de expats te willen verleidenvoor de KU Leuven te kiezen. ‘Wat ik beperkend vind aan het Vlaamse model, is dat onzelogica van democratisering altijd sterk gerichtis op inclusie van wie een achterstand heeft.’

Sels mag dan wel benadrukken dat het eenhet ander niet uitsluit. Maar welk signaal geeftde universiteit, wanneer de enige manier omzichzelf te herkennen aan de universiteit, dezonen en dochters van rijke diplomaten zijn?Een fils-à-papa is geen rolmodel.

Nora Sleiderink is hoofdredacteur. Deze meningwordt gedragen door de voltallige redactie.

Powered by Labrador CMS