lezersbrief> Lezersbrief namens de voltallige besturen en presidia van Ekonomika, AFC en AFD 2008-2017

Lezersbrief: 'Luc Sels: een verhaal over waarheid, durven én doen'

De redactie ontving naar aanleiding van de rectorverkiezingen een open brief namens de voltallige besturen en presidia van Ekonomika, AFC en AFD 2008-2017.

Gepubliceerd

Bestestudent,

Overenkele weken sta je voor de belangrijkste keuze in je helestudentenleven aan de KU Leuven. Jij zal mee bepalen wie voor dekomende vier jaar rector wordt van onze universiteit.

Ookal zijn de meesten onder ons recent afgestudeerd, als voormaligbestuurders van verschillende studentenverenigingen hechten we nogsteeds heel erg veel belang aan de toekomst van onze alma mater.

Wijzijn heel erg blij dat Luc Sels zich kandidaat heeft gesteld voor dekomende rectorverkiezingen en zijn overtuigd dat hij de juiste visieheeft om het belang van zowel huidige als toekomstige studenten om tezetten in concreet beleid aan de KU Leuven.

Wezeggen dat niet zomaar. We hebben de voorbije jaren namelijk hetgeluk gehad om nauw met hem te kunnen bouwen aan destudentengemeenschap aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) en daarbuiten. Omdat de wereld ookwel eens een verkiezing op basis van inhoud kan gebruiken, delen wegraag enkele van onze ervaringen. Een geïnformeerde student is ertwee waard, en jouw stem telt.

Horen,zien en niet zwijgen

Studentenworden niet altijd voldoende gehoord, en participatie verloopt tevaak ad hoc. Als decaan heeft Luc Sels echter negen jaar lang hand inhand met studenten aan structurele platformen gewerkt. Daardoor zijnstudenten nu talrijk vertegenwoordigd in het faculteitsbestuur en defaculteitsraad. De onderwijsvertegenwoordiging werd sterk uitgebreidmet een systeem van fase-vertegenwoordigers, die rechtstreeks debelangen van hun jaargenoten verdedigen in de permanenteonderwijscommissies. Diepgaande studentenparticipatie is dus rotsvastverankerd aan de FEB.

Meeris beter

DeKU Leuven heeft een lange traditie van organisaties en verenigingen 'voor en door studenten'. Dit is niet anders aan de FEB, maar hetis de focus van Luc Sels op samenwerking en ondersteuning, die hetstudentenengagement naar een volledig nieuw niveau tilde. Deinitiatieven die zo tot leven kwamen zijn talrijk en divers; vanlezingen met bedrijfsleiders en toppolitici tot projecten in hetZuiden en skills programs. Nooit eerder kregen zoveel studentenvertrouwen en steun om projecten te realiseren, waar àllemedestudenten de vruchten van plukken.

Dedaad bij het woord

Nietalleen het algemene studentenbelang is belangrijk. Ook elk individumoet alle mogelijke kansen krijgen om zich te ontplooien.

LucSels heeft zich altijd als grote voorstander van ondernemerschap bijstudenten uitgesproken. Hij heeft de daad bij het woord gevoegd enstond mee aan de doopvont van een aantal studenteninitiatieven diediverse vormen van ondernemerschap stimuleren.

Voorenkele studenten met een prachtidee, maakte Luc Sels de weg vrij omop minder dan tien jaar tijd de grootste interfacultaire vereniging vande KU Leuven uit te bouwen. AFC (Academics for Companies) bouwt nogelke dag verder aan een positief ondernemend klimaat voor alle KULeuven studenten.

Ookmet AFD (Academics for Development) werden letterlijk en figuurlijkvele grenzen verlegd. Om studenten op duurzame manier impact te latenhebben in ontwikkelingslanden, hielp Luc Sels niet alleen met hetzoeken naar financiering en bedrijfscontacten; hij bewerkstelligdeook speciaal voor hen een uniek partnership met de universiteit vanStellenbosch.

Studentzijn is meer dan studeren alleen

Sportieve,culturele en nachtelijke activiteiten vormen de lijm die studentenverbindt. Ook hier hechtte Luc Sels erg veel belang aan. Toneel,Revue, proffentap en 24 urenloop… hij was steeds aanwezig, alsdeelnemer of als grootste fan. En elke eerstejaars weet nog goed hoe“die motard op onthaalweekend” plots de decaan bleek te zijn.

Beginbij de wereld…

Lastbut not least biedt ook internationalisering unieke mogelijkhedenvoor jou om je studieloopbaan te verrijken.

Nergensis 'Begin bij de wereld…' zo goed in de praktijk gebracht alsde afgelopen jaren aan de FEB. Zowel het aantal als de kwaliteit vande uitwisselingslocaties is drastisch gestegen, met extra nadruk opde niet-Europese bestemmingen. Anno 2017 heeft één derde van destudenten minstens één semester in het buitenland doorgebracht, waarvan35 % in bestemmingen buiten Europa. Zo heeft Luc Sels de wereldletterlijk binnen handbereik gebracht voor elke student.

Jouwstem telt

Rectorsverkiezingenzijn ontzettend belangrijk. Ze zijn bepalend voor jou, jemedestudenten en toekomstige studenten.

Wijwillen dat elke KU Leuven student de kansen krijgt die onzemedestudenten aan de FEB hebben gekregen de afgelopen jaren, dankzijeen decaan die gelooft in ruimte voor initiatief, inspraak enondernemerschap. Wij koesteren allen een grote appreciatie voor zijnconstructieve manier van werken, waardoor we grote ambitiesgezamenlijk hebben kunnen realiseren. We zijn er dan ook vanovertuigd dat met Luc Sels als rector van de KU Leuven, elke studentgeruggesteund zal zijn om de persoonlijke aspiraties en nieuweinitiatieven waar te maken.

Hopelijkhelpt ons verhaal om een weloverwogen keuze te maken.

Jijbepaalt namelijk de toekomst van de Universiteit. Jouw stem telt.

Namensde voltallige besturen en praesidia van Ekonomika, AFC (Academics ForCompanies) en AFD (Academics for Development) 2008-2017,

StevenVan Pee, praeses Ekonomika ’08-‘09

DennisDe Roover, praeses Ekonomika ’09-‘10

RubenHamilius, praeses Ekonomika ’10-‘11

ThomasDevroe, praeses Ekonomika ’11-‘12

EgwinAvau, praeses Ekonomika ’12-‘13

KjellGeurts, praeses Ekonomika ’13-‘14

KoenSpliet, praeses Ekonomika ’14-‘15

JelleBaats, praeses Ekonomika ’15-‘16

WilliamLeclef, praeses Ekonomika ’16-‘17

HandrinWemel, oprichter en voorzitter AFC ’07-‘08

IngeKeymolen, voorzitster AFC ’08-‘09

FrédéricCoeman, voorzitter AFC ’09-‘10

TomVoet, voorzitter AFC ’10-‘11

SaskiaLambrechts, voorzitster AFC ’11-‘12

StefVerbrigghe, voorzitter AFC ’12-‘13

KlaasNelissen, voorzitter AFC ’13-‘14

JoranLiessens, voorzitter AFC ’14-‘15

LauraDecremer, voorzitster AFC ’15-‘16

SemJanssen, voorzitster AFC ’16-‘17

LaurensDe Poorter, oprichter en voorzitter AFD ’13-‘14

ToonGoes, voorzitter AFD ’14-‘15

LouisWouters, voorzitter AFD ’15-‘16

AntoineCoppens, voorzitter AFD ’16-‘17

Powered by Labrador CMS