artikel> Balans van twee jaar Diversiteits- en Studentenbeleid

Evaluatie: Chantal Van Audenhove als vicerector

Na twee jaar Diversiteits- en Studentenbeleid gaf vicerector Chantal Van Audenhove maandag de fakkel door. Hilde Feys, haar opvolger, komt voor een complex veld te staan met veel valkuilen.

Gepubliceerd

Chantal Van Audenhove werd 23 september opgevolgd door Hilde Feys, voorheen voorzitter van het departement Revalidatiewetenschappen. De verkiezing van Feys is niet helemaal een verrassing. Om de gender- en andere evenwichten binnen de rectorale ploeg te behouden, moest Sels op zoek naar opnieuw een vrouw die net zoals Van Audenhove uit de groep Biomedische Wetenschappen komt. Hoe dan ook zal Feys maar een verkorte rit uitzitten: volgend academiejaar zijn er al rectorverkiezingen. Dat academiejaar zal bovendien voornamelijk in teken van de rectorverkiezingen staan, waardoor Feys - zeker als ze zich dit jaar nog moet inwerken - misschien maar weinig tijd om beleid te voeren krijgt.

Diversiteit: ORANJE

In het eerste jaar van Van Audenhoves termijn werd gepolst naar prioriteiten bij personeel en studenten. In november 2018 werd op basis daarvan een nieuw beleidsplan diversiteit voorgesteld. Waar vroeger werd gefocust op minderheidsgroepen die men gedifferentieerd probeerde aan te trekken, ligt de focus in het nieuwe beleidsplan op het thuisvoelen in een collectief.

Heidi Mertens van de dienst Diversiteit beoordeelt die switch positief: 'Dat ze de kaart heeft getrokken van inclusie is haar grote verwezenlijking.' Ruth Stox, diensthoofd Studentenadviesdiensten, waarschuwt wel dat het een en-en-verhaal moet blijven: 'Zolang er groepen zijn waarvan je kan aantonen dat zij het systematisch slechter doen blijft een gericht beleid noodzakelijk.'

Emilia Maria Sechetti van de KU Leuven Feminist Society ziet in die brede focus een valkuil: ‘-'Terwijl er aandacht is gegaan naar algemene inclusie, blijft de genderongelijkheid op die manier op de achtergrond. Concrete en structurele vorderingen worden zo niet gemaakt.'

Mertens waarschuwt dat het beleid verder geïntegreerd gevoerd moet worden: 'Diversiteitsbeleid moet ingebed zitten in onderwijsbeleid, studentenbeleid, personeelsbeleid, eerder dan rond aparte initiatieven en projecten draaien.'

Oud-Stura-ondervoorzitter Sander Vanmaercke vindt dat dit nu te weinig gebeurt: 'Diversiteitsbeleid is nu geconcentreerd in de Diversiteitsraad, een raad met veel werkgroepen. In de raad zelf wordt er teruggekoppeld uit de werkgroepen, maar het komt amper tot concreet beleid.'

'Stuvo heeft enorm veel facetten, qua financiën en bevoegdheden. Daar werk je je niet zomaar in in'

Ann Gaublomme, directeur Studentenvoorzieningen

Eigenlijk heeft Diversiteit een centrale figuur nodig die zorgt voor implementatie, zegt hij, 'maar Van Audenhove speelde die rol niet voldoende.' 'Het nieuwe Diversiteitsplan haalt onvoldoende de tussenschotten weg.'

Democratisering: ROOD

Het beleid rond democratisering valt tussen schip en wal. Er heerst enige onduidelijkheid of het thuishoort bij Onderwijs- of Studentenbeleid.

In verband met functiebeperkingen blijkt er nog veel werk aan de winkel. Stokx: 'Een van de uitdagingen daar is werken aan een draagvlak binnen de faculteiten.'

Stokx hoopt dat de nieuw aangetreden vicerector ook het thema Living Campus sterk zal ondersteunen, een concept dat de ontmoeting tussen studenten tracht te stimuleren, ‘zodat faculteiten en groepen daar meer aandacht aan besteden’

Integratie: ORANJE

De Studentenvoorzieningenwerking op de verschillende campussen blijft een heikel punt. Ann Gaublomme, directeur Studentenvoorzieningen benadrukt dat dat de aard van de materie is: 'Stuvo heeft enorm veel facetten, qua financiën en bevoegdheden. Je daarin inwerken is niet simpel.' Volgens haar moet aansturing en de de samenwerking met de stuvowerking op de campussen efficiënter.

'De mediërende rol tussen stad en studenten vervulde Van Audenhove goed'

Lana Van den Heuvel, voorzitter LOKO

Voorbereidend werk is wel goed gebeurd: 'Chantal heeft duidelijke speerpunten uitgezet.' Moeilijke gesprekken waren er onder andere over de uiteenlopende reclame, communicatiestijl en branding: 'Iedereen heeft een eigen stijl, website en kleuren.'

Daarnaast zijn er op de verschillende campussen andere samenwerkingen met hogescholen. De afspraken daarover verlopen moeilijk. Het meerjarenplan voor de campussen wordt dit academiejaar gepubliceerd.

Leefbaar Leuven: GROEN

De samenwerking tussen universiteit en stad voor Van Audenhoves mandaat verliep de voorbije twee jaar vlot. Dat bevestigt Lana Van den Heuvel, voorzitter van LOKO: ‘De mediërende rol tussen stad en studenten deed ze goed.’ Van Audenhove nam het op voor de fakbars, en verdedigde de stewardwerking. Wel voerde ze een repressief alcoholbeleid, door bijvoorbeeld een verbod op sterke drank op Almafeestjes, waar niet alle studenten van gediend waren.

Studentenvoorzieningen: ORANJE

Het luik huisvesting kleurt zeker groen: in 2018 introduceerden stad en universiteit het groene kotlabel voor koten die voldoen aan de criteria van de dienst woontoezicht Leuven en de huisvestingsdienst van de KU Leuven.

'Van Audenhove is zelf bekend met het domein van eerstelijnszorg en is in die zin altijd heel betrokken geweest'

Rikka De Roy, diensthoofd Studentengezondheidscentrum

Wel bestaat het risico dat er terug een spanning op de woningmarkt ontstaat, aldus Ann Gaublomme van Studentenvoorzieningen: 'Vandaag kiest KU Leuven er voor om meer internationale studenten aan te trekken, die allemaal huisvesting moeten vinden. Maar van een tekort is nog geen sprake.

Ook de hervorming van de Alma heeft Van Audenhove goed getrokken. Toen het aantal verkochte maaltijden daalde, is gekozen voor een nieuw model, een rationalisatie van de bedrijfsvoering. Van den Heuvel: 'Die beslissing is genomen met grote consensus: de cijfers spraken voor zich.' Alma wordt een soort cateraar van Studentenvoorzieningen.

Voor het Studentengezondheidscentrum blijft er nood aan meer middelen. De samenwerking met het centrum begon enigszins in mineur: in maart 2018 werd toenmalig diensthoofd van het centrum Anne Neyskens ontslagen. Rikka De Roy, opvolger van Neyskens, zegt daarover: 'Ik denk dat het toen te maken had met persoonlijke stijlen. Dat hebben we wel achter ons gelaten en nu gaat het echt over inhoud.'

Ze spreekt over een intensere samenwerking met Van Audenhove dan met vicerectoren die haar voorgingen: 'Ze is als professor zelf bekend met het domein van eerstelijnszorg en is in die zin altijd heel betrokken en geïnteresseerd geweest.'

LOKO had graag nog meer werk gezien: 'Bij de KU Leuven en LUCA zijn de wachtrijen nog steeds veel te lang: het duurt ongeveer 30 dagen tot je op gesprek mag komen. De termijn is korter geworden doorheen de jaren, maar nog niet kort genoeg. De mensen doen goed hun job, maar ze hebben te weinig middelen.' Dat is extra problematisch als je weet dat 18- tot 24-jarigen de eerste risicogroep is voor mentale problemen.

'Behoud de dialoog, ook wanneer we het oneens zijn'

Lotte Delemarre, voorzitter Leuvense Studentenraad

De Roy gaat akkoord: 'We proberen heel erg aan de vraag van studenten te voldoen, maar willen ook preventief werken. Die twee komen soms wat in conflict. Op dit moment is er wel een evenwicht, maar meer middelen zouden ons toestaan om beide aspecten in de diepte uit te werken.'

Conclusie

De studentenvertegenwoordigers vonden de samenwerking constructief en open. Van den Heuvel noemt Van Audenhove 'creatief' en 'open in gesprekken'. Ook voorzitter van de Studentenraad Lotte Delemarre heeft het over een vlotte samenwerking: 'Ze nam haar tijd voor een maandelijks gesprek.' Ze spreekt haar hoop uit dat die dialoog behouden blijft, 'ook wanneer we het oneens zijn'.

Van Audenhoves personeelsbeleid heeft af en toe stof doen opwaaien. De mensen die tijdens haar mandaat 'naar de uitgang zijn begeleid' getuigen van enkele conflicten.

Toch is dat niet de aanleiding voor haar vertrek. Ruimte voor gesprek was er altijd. Van Audenhoves aanpak was bottom-up; het beleidsplan Diversiteit is daarvan het eerste voorbeeld. Van den Heuvel: 'Dit is hoe je een beleidsplan moet maken.' Maar de concrete inhoud van het beleid is na twee jaar vicerectorschap nog niet uitgewerkt.

Door nieuwe kansen kiest Van Audenhove ervoor om zich volledig toe te leggen op haar werk bij Centrum voor zorgonderzoek en consultancy LUCAS en andere bestuursmandaten. Ze wenste de pers zelf niet verder te woord te staan over motivaties.

Rechtzetting: Rikka De Roy, diensthoofd van het Gezondheidscentrum, gaat niet met de cijfers van LOKO akkoord: 'De wachttijden kunnen in drukke periodes uitzonderlijk oplopen tot ruim drie weken maar het gemiddelde is eerder twee weken.' Ze bevestigt dat ze de wachttijden graag nog korter zou zien worden, maar benadrukt dat het wel om een hele verbetering gaat ten opzichte van enkele jaren geleden.

Powered by Labrador CMS