artikel> Studentenkoepel LOKO 'bijt terug' tegen nieuwe regelgeving

Fietsers moeten vanaf nu aanschuiven aan de Naamsepoort

Het wordt aanschuiven en dringen voor fietsers op de Leuvense ring. Door een nieuwe regeling van het Agentschap Wegen en Verkeer verliezen zij hun voorrang aan automobilisten.

De nieuwe maatregel gaat meteen in en geldt op zowat 3.000 verkeerspunten in heel Vlaanderen. In Leuven gaat het onder andere om de oversteekplaatsen aan het Artoisplein en de Koning Boudewijnlaan, maar ook om de drukke verkeersknoop aan de Naamsepoort. Concreet zorgt de nieuwe regeling er voor dat waar auto’s vroeger moesten stoppen voor fietsers aan de ‘haaientanden’, dit nu andersom is. Het is nu aan fietsers om te wachten tot alle auto’s gepasseerd zijn.

De reden voor de verandering is een keuze voor meer consistentie, verklaart het Agentschap. Waar vroeger soms de fietser en soms de automobilist de voorrang genoot, is er nu een duidelijke lijn in het zand getrokken.

Leuven fietsstad

De reacties op de nieuwe situatie lieten niet op zich wachten. Tal van fietsers, voornamelijk uit het Leuvense, hebben alvast hun ongenoegen geuit op Twitter. Ook de Leuvense studentenkoepel LOKO betreurt de beslissing. ‘Leuven is bij uitstek geschikt om een fietsstad te worden’, zegt voorzitter Kenny Van Minsel. ‘Met het enorme aantal studenten in de stad is de fiets er enorm populair.’

Dat de nieuwe regeling de fietser zo duidelijk onder de automobilist plaatst op de pikorde is ook gewoon gevaarlijk, zo stelt Van Minsel. ‘Er is veel te weinig plaats om alle fietsers te doen wachten op die kruispunten’.

Naamsepoort

Een groot deel van de commotie draait rond het heikele verkeerspunt aan de Naamsepoort. ‘LOKO heeft in december 2017 al een standpunt ingenomen rond de verkeerssituatie aan dit kruispunt,’ vertelt Van Minsel. ‘Stad Leuven neemt onze zorg serieus en we voeren nog druk overleg over een oplossing, maar er is weinig zicht op een concreet langetermijnplan. Op korte termijn wordt de situatie er nu enkel erger op.’

Onder de hashtag #wijbijtenterug probeert LOKO dan ook verhalen en meningen te verzamelen van studenten die vaak geconfronteerd worden met de kruispunten in kwestie. 'We willen vooral tonen hoe belangrijk het probleem is,' besluit Van Minsel, die de student aanspoort om mee te springen in de discussie. 'Enkel door die stemmen te verzamelen kunnen we duidelijk maken wat de persoonlijke ervaring is van de studenten, en hoe talrijk de ervaringen zijn.'

'De Vlaamse Overheid slaat de bal hier volledig mis'

Gerard Govers, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen

Vlaamse Overheid omzeilt eigen regels

Ook bij experten weerklinkt kritiek en ongeloof over de maatregel. 'De Vlaamse Overheid is terecht erg bezorgd over verkeersveiligheid, het onderliggende argument voor de wijzigingen, en kan op dat vlak best een sterk palmares voorleggen', zegt Gerard Govers, lid van het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen en vicerector voor de Groep Wetenschap en Technologie aan de KU Leuven. 'Maar hier slaat ze de bal om verschillende redenen volledig mis.'

'Wegen en Verkeer interpreteert de eigen voorschriften op eigenaardige wijze. Ze stelt dat als de route zich in de voorrang bevindt, er fietspadstrepen en rode verf komen. Wel, zowel aan het kruispunt Naamsepoort als aan het kruispunt Kapucijnenvoer-Ring zijn de rode verf en de fietspadstrepen verwijderd op een traject dat wel degelijk 'in de voorrang' ligt: auto's moeten immers op beide plaatsen voorrang verlenen aan kruisend verkeer.'

'De maatregelen voldoen hoe dan ook niet aan de eigen regels van de Vlaamse Overheid'

Gerard Govers

Dat zou op zich al voldoende moeten zijn om ook de fietsers voorrang te geven, stelt Govers. 'Maar de belangrijkste denkfout is een andere: we hebben er zowel ecologisch als economisch belang bij dat we in Vlaanderen het zachte weggebruik maximaal stimuleren. Als in Leuven iedereen voor de auto kiest, staan we met zijn allen stil en neemt onze CO2 uitstoot dramatisch toe. Hetzelfde geldt voor de andere centrumsteden. Welnu, je kan mensen niet stimuleren om voor zacht weggebruik te kiezen als je daarvoor ook niet de nodige infrastructuur voorziet én die zachte weggebruiker, waar redelijk en mogelijk, prioriteit verleent.'

De Vlaamse Overheid mist daarin volgens Govers haar signaalfunctie. Het signaal dat ze nu wel geeft luidt net omgekeerd: 'Ze geeft duidelijk aan dat autodoorstroming belangrijker is. Dat kunnen wij alleen maar betreuren.'

Vanuit het Departement vraagt men om de aanpassingen voorlopig ongedaan te maken. Govers: 'Ze voldoen hoe dan ook niet aan de eigen regels van de Vlaamse Overheid.' Vervolgens moet er nagedacht worden hoe een productievere aanpak van die conflictkruispunten er uit kan zien, besluit Govers.

Powered by Labrador CMS