artikel> LOKO wil minder zelf organiseren en meer ondersteunen

Nieuwe LOKO laat iedereen organiseren

De Leuvense studentenkoepel LOKO gaat hervormen. Vanaf volgend jaar kunnen niet alleen verenigingen, maar ook individuele studenten projectsubsidies aanvragen. LOKO zelf zal minder gaan organiseren.

We belichtten de hervorming van LOKO al eerder in een dossier.

Vorige week keurde deAlgemene Vergadering (AV) van de Leuvense Overkoepelende KringorganisatieLOKO een hervormingsnota goed. Die nota legt een nieuwe structuur vast voor deorganisatie en zet een nieuw subsidiesysteem op. Dat systeem laat individuele studenten vanafvolgend academiejaar toe om steun aan te vragen voor hun eigen evenementen,tenminste als die niet recreatief zijn en toegankelijk voor alle Leuvensestudenten.

Vandaag kunnen enkelkringen en vrije verenigingen rekenen op financiële steun vanuit LOKO. Door het complexe subsidiereglement is dat niet eenvoudig. “De dienstStudentenvoorzieningen vroeg ons uitdrukkelijk om daar iets aan te doen,” zegtBram Van Baelen, Accomandataris voor LOKO en auteur van de uiteindelijke hervormingsnota.

Het nieuwesubsidiesysteem kent drie soorten toelage. Met de startsubsidie wilLOKO verenigingen motiveren om een vzw te worden door de kosten die daarmeegepaard gaan terug te betalen. Kringen en vrije verenigingen krijgen daarnaasteen werkingssubsidie. Tot slot is er de projectsubsidie, waarop dus alleverenigingen en studenten beroep kunnen doen.

Of en hoe LOKO prilleorganisatoren zal begeleiden en opvolgen, moet blijken uit het nieuwe subsidiereglement. Dat moet nog worden geschreven. Van Baelen vertelt: “Het grotewoord van de hervorming is vertrouwen, dat we aan iedereen die iets wilorganiseren zullen geven. Vraag je een groot bedrag, dan zal desubsidiecommissie de aanvraag natuurlijk extra grondig bekijken. Vanaf eenbepaald bedrag is het sowieso de bedoeling dat de aanvraag via de AV passeert.”

"Het grote woord van de hervorming is vertrouwen"

Bram Van Baelen, auteur hervormingsnota

Mankracht

De AV engageert zich om voor die projectsubsidies 25.000 euro vrij te maken. Hoe dat moetgaan gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Oorspronkelijk zou het helebedrag bespaard worden op stafmedewerkers (betaalde medewerkers binnen LOKO, red.), maar een simulatie daartoe is uit de definitievehervormingsnota gehaald. “Dat moet volgend jaar besproken worden,” zegt LinsHeivers, kringcoördinator van Politika. “We moeten ook niet te snel willengaan.”

Medicapreses Finn Segers is kordaat: “Stafmedewerkers kosten veel geld, dus je moet daar rationeelin zijn. In de huidige hervorming moet je je afvragen of al die staf nognodig is.” “Momenteel is de staf afschaffen onmogelijk. Die mankracht hebben we gewoon nodig,” vindt Bart Moons, preses van Apolloon. “Op langere termijn is besparen op staf wel een must.”

Tom Biesheuvel is coördinator Sociaal van LOKO en leidde het eerste deel van het hervormingstraject. Hij wijst op het grote engagement van stafmedewerkers: "Staf schrappen heeft veel meer impact dan buitenstaanders denken. Ze bouwen kennis en kunde op, wat niet altijd op te lossen is met vrijwilligers of jobstudenten."

LOKO wil organisatietalentondersteunen, maar zal zelf minder activiteiten organiseren. Een hele resem events zal dan ook worden overgedragen aan kringen of vrijwilligers, die daarvoor projectsubsidie krijgen.
“Over welke activiteiten verdwijnen, wordtbinnenkort in een evaluatie-AV gedebatteerd,” aldus Van Baelen. LOKO wil dus eerdereen ondersteunende dan een organiserende rol gaan spelen. "In de hervorming kwam terecht naar voor dat LOKO te veel top-down was gaan werken, terwijl het vanuit de kringen zou moeten komen. De essentie is overleg," vindt Segers.

Voor de activiteiten die het wel nog organiseert, wil de koepel meer projectmedewerkers aantrekken. “In de toekomst willen we de organisatie van activiteiten terug meer aan de vrijwilligers geven en minder aan de staf. Het is de bedoeling dat het vanuit de studenten groeit,” zegt Heivers. “Medewerkers hebben nu misschien schrik van het mandaat van een volledig jaar. We hopen dat we met de formule van projectmedewerkers meer vrijwilligers gaan aantrekken,” bevestigt Van Baelen.

"Staf kost veel geld. Daar moet je rationeel in zijn"

Finn Segers, preses Medica


Dat zal nodig zijn, want dit jaar heeft LOKO geen voorzitter, ondervoorzitter of activiteitencoördinator. Ook veel andere mandaten bleven leeg. "Als het terug een kleine ploeg is, wordt het zelfs met de hervorming een heel zwaar jaar," beseft Moons. "LOKO is met haar wervingscampagne wel goed bezig."

Drie pijlers

De hervorming houdt grotendeels een structuurverandering in. De oude structuur met de vier delen sociaal, internationaal, cultuur en sport maakt plaats voor drie pijlers (zie illustratie). Die is gebaseerd op de drie kerntaken van LOKO: activiteiten, ondersteuning en vertegenwoordiging. De voorzitter staat ook aan het hoofd van die laatste pijler, de coördinator Sociaal verdwijnt. "Uit de werkgroep hervormingen kwam de bedenking naarvoren dat we dit jaar misschien geen voorzitter hadden omdat de functie nietinteressant genoeg is," zegt Van Baelen.

Lees verder onder de illustraties.

Aan die AV, bestaande uit de Leuvense studentenkringen, en de WV studentenbeleid, wordt niet geraakt. Meer zelfs, de kringen hebben een sterke hand in het nieuwe LOKO. "We hebben het allemaal samen gedaan," zegt Ellen Turelinckx, vicepreses van NFK. "Een heel jaar lang hebben we in werkgroepen de hervormingen van nul uitgedacht." Tom Biesheuvel vindt die samenwerking cruciaal: "Een hervorming kan niet komen vanuit een paar mensen. We wilden zoveel mogelijk mensen activeren om actief mee te denken over de hervorming."

"De lijn van overleg met de kringen trekken we best door naar de toekomst," beaamt Lars De Smedt, voorzitter van Scientica, de koepel van de wetenschapskringen. "In de AV heerste alleszins een constructievere sfeer dan vorig jaar." Toen viel een eerdere poging om te hervormen in het water. Het enige resultaat van die oefening is de werkvergadering Studentenbeleid, waarin alle vertegenwoordigingskwesties besproken worden.

Nu de hervorming effectief geland is, is het werk nog niet af, beseffen zowel LOKO als de kringen. "De nieuwe functies moeten goed uitgewerkt worden," benadrukt Segers. "Een structuur alleen zegt niks, die moet ook werken." "We moeten de activiteiten jaar na jaar grondig durven evalueren," vult Heivers aan.

Dries Feyaerts, preses van Cluster, de kring van LUCA School of Arts campus Lemmens, besluit: "De kringen zijn aangemoedigd om ook de opkomende kiesploegen te betrekken in de hervormingen. Het nieuwe LOKO is geboren, zij moeten het nu opvoeden."

Powered by Labrador CMS