artikel> Enquête peilt naar tevredenheid over herexamenrooster

Studenten ijveren voor vroegere bekendmaking herexamenrooster

Door de late bekendmaking van het herexamenrooster is je augustusmaand plannen geen eenvoudige opdracht. De studentenraad onderneemt actie met een studentenenquête.

Gepubliceerd

Een reis boeken of eenvakantiejob zoeken voor de augustus is voor veel studenten een risico. Bijeen herexamen weet je met de huidige regeling pas begin augustus wanneer jeherkansing precies valt. Dat probleem wil de studentenraad KU Leuven (Stura)graag aankaarten bij de universiteit met een enquête die peilt naar de tevredenheidonder studenten over het huidige systeem.

De enquête werdvorige week gelanceerd en werd vooralsnog vooral via de facultaire overlegorganenverspreid. 1500 studenten vulden hem inmiddels al in. Binnenkort krijgen alle studentenvia Toledomail de bevraging ook in hun mailbox. “Het is al langer bekend datstudenten niet tevreden zijn over de regeling. Met de enquête willen we eensterk signaal geven aan de universiteit,” licht Sturamandataris Ewoud DeSadeleer toe, die zich achter het dossier heeft geschaard.

VicerectorOnderwijsbeleid Didier Pollefeyt laat zich sceptisch uit over een enquêtering. “Alsik aan alle professoren zou vragen of ze 1000 euro meer willen verdienen,antwoordt het overgrote deel ook spontaan ja. Welke student kan tegen een vroegere bekendmaking van de examenroosters. De vraag is wat de gevolgen zijn voor de algemenekwaliteit van dat rooster universiteitsbreed.”

Een hervorming van deregeling leidt dus niet automatisch tot een verbetering, waarschuwt de vicerector. “Als je op voorhand acht tijdsloten zou vastleggen voor een bepaald vak, zullen studenten zichna de bekendmaking van hun resultaten zo snel mogelijk moeten herinschrijven. Hetwordt dan een first come first serve-systeem waarbij de best geïnformeerde studentenmet de beste computer het beste rooster zullen krijgen.”

Geen reisjes

Dat is alleen voormondelinge examens het geval en veel minder voor schriftelijke examens. Tochlijkt er bij de universiteit geen groot enthousiasme te bestaan om een snellehervorming door te voeren.

“We moeten niet aankloppen met het argument dat studenten graag op tijd hun reis willen boeken"

Ewoud De Sadeleer, Sturamandataris

Dat heeft gedeeltelijk te maken met de achterliggende motivatie om de huidige regeling aan te passen. “We moeten niet aankloppen met het argument dat studenten graag op tijd hun reis willen boeken,” weet De Sadeleer. “Maar er zijn ook andere degelijke argumenten zoals engagementen in jeugdbewegingen, stages en een betere studieplanning.”

“De kwaliteit van het rooster is nu niet optimaal,” vindt De Sadeleer. Zo zijn de examens niet altijd beter gespreid." “De snelheid waarmee het rooster bekend is, maakt deel uit van de kwaliteit,” oordeelt De Sadeleer.

Al zouden studenten meer geneigd kunnen zijn examens uit te stellen naar augustus als al duidelijk is wanneer hun examens precies vallen. “Studenten die hun examens willen spreiden doen dat nu ook al. Ik denk dus niet dat het effect zo groot zou zijn,” argumenteert De Sadeleer.

“Als studenten ervoor kiezen om een examen in augustus te doen, mag van hen ook verwacht worden dat ze zich de hele examenperiode beschikbaar te houden,” reageert Pollefeyt. De kwestie raakt bovendien aan een fundamentelere discussie over de invulling van de derde zittijd als één waarin de student kan herkansen of als een volwaardige derde examenperiode, vindt de vicerector.

2018

Een fundamentele hervorming zou meer werklast opleveren voor de examenplanners. Een groot deel van de tijd zouden ze louter theoretische examens moeten inplannen. “Duizenden extra, ook overtollige examens zouden opnieuw ingepland moeten worden,” berekent Pollefeyt.

De vicerector wijst erop dat niet alleen met de agenda’s van het onderwijssecretariaat, maar ook met die van de professoren rekening moet worden gehouden. "Als bestuur zijn we bereid hierover het gesprek aan te gaan, maar alle voor- en nadelen moeten zorgvuldig afgewogen worden."

De Sadeleer is zich bewust van de hogere werklast: “We willen met de vertegenwoordigers van het administratief en technisch personeel een alternatief uitdenken dat ook voor hen haalbaar is.”

Al wil Stura hoe dan ook niet over één nacht ijs gaan: “Het belangrijkste is voor ons dat er een goede hervorming komt. Dat die er dan volgend jaar al is, is voor ons geen absolute voorwaarde. De kans is dus groot dat het eerder voor 2017-2018 zal zijn,” besluit De Sadeleer.

"Als ik professoren vraag of ze 1000 euro meer willen, zeggen zij ook allemaal ja"

Didier Pollefeyt, vicerector Onderwijsbeleid KU Leuven

Powered by Labrador CMS