artikel> Op naar algemeen stemrecht voor studenten?

Studenten willen stemprocedure rectorsverkiezing herzien

De studentenvertegenwoordigers beslissen binnen twee weken hoe ze hun stemmen voor de rectorsverkiezing verdelen. De keuze is tussen een getrapt of een algemeen stemrecht.

Gepubliceerd

WTF PARTICIPATIEDECREET?

Studenten horen hun universiteit of hogeschool actief mee te besturen. Dat is een van de centrale pijlers van het Participatiedecreet, dat in 2004 door het Vlaams Parlement goedgekeurd is. Om dat te verwezenlijken, legt het decreet individuele rechten van de student vast. Studenten kunnen bij examenbetwisting terugvallen op hun individuele rechten die het decreet vastlegt. Bovendien hebben ze recht op medebestuur.

Het decreet geeft studenten recht op minimum tien procent van de stemmen bij rectorsverkiezingen. Hoe dat ingevuld wordt, mogen de studenten zelf beslissen. In Leuven bestaat er tot op vandaag een getrapt systeem, aan de Universiteit Gent werken ze met rechtstreekse verkiezingen. Zo'n stemprocedure willen de studentenvertegenwoordigers nu bespreken. De eerstvolgende verkiezing vindt in 2017 plaats.

De Studentenraad KU Leuven (Stura) wil de stemprocedure voor de rectorsverkiezing herzien. Dat is nodig, omdat de KU Leuven sinds de integratie op 15 verschillende campussen zit. “De studenten hebben tien procent van de stemmen bij de rectorsverkiezing. Hoe we die gaan verdelen, bespreken we op de volgende algemene vergadering (11 december, red.),” laat Stura-voorzitter Joris Gevaert weten. Alle studenten zijn dan ook welkom op die vergadering, voegt de voorzitter toe.

De studenten zijn vrij om de praktische uitwerking van die procedure zelf vast te leggen. Dat wil zeggen dat er beslist kan worden verder te gaan in een getrapt systeem of een algemeen stemrecht ingevoerd kan worden. In een getrapt systeem heeft een beperkte groep van eerder verkozen vertegenwoordigers stemrecht. In het systeem met algemeen stemrecht zouden alle studenten mogen kiezen.

“Van zodra je met een verkozen rector werkt, denk ik dat het goed is om met een zo hoog mogelijke participatiegraad te werken. Dan is algemeen stemrecht een logische optie,” toont André Oosterlinck, ererector en voorzitter van de Associatie KU Leuven, zich alvast een voorstander van verandering.


“We moeten vermijden dat we procedures kiezen op basis van een kandidaat”

Joris Gevaert, voorzitter Studentenraad KU Leuven

Toch waarschuwt Oosterlinck dat een algemeen stemrecht geen vakantie voor vertegenwoordigers betekent. “Algemeen stemrecht ontslaat studentenvertegenwoordigers niet van de plicht informatie te verspreiden.” Dat zal geen gemakkelijke opdracht blijken, voorspelt de ererector. “Het is al moeilijk genoeg om professoren te bereiken. Alle studenten bereiken zal niet gemakkelijk zijn. Zeker niet in het multicampusverhaal.”

MODALITEITEN

Dat Stura de modaliteiten van de procedure nu al beslist, is cruciaal volgens Gevaert. “We moeten vermijden dat we procedures kiezen op basis van een kandidaat,” vertelt Gevaert. “Wachten tot de kandidaten bekend zijn, lijkt me te laat om nog grote aanpassingen door te voeren,” besluit de voorzitter.

Dat vindt ook ererector Oosterlinck. “Die discussie moet je voeren op een moment dat je het niet onmiddellijk nodig hebt, anders word je te veel beïnvloed door standpunten die bepaalde personen innemen.”

”Algemeen stemrecht is een logische optie”

André Oosterlinck, voorzitter associatie KU Leuven

Ook de rol van de studentenraad staat ter discussie. Als er algemeen stemrecht is, moet er beslist worden of de studentenraad een advies geeft of niet. “Stura kan neutraal blijven en objectief informatie verschaffen of echt meestappen in het debat,” maakt Gevaert het onderscheid duidelijk.

Een algemeen stemrecht zou een stuk meer werk met zich meebrengen, toch denkt Gevaert dat het goed mogelijk is. “Ik ben een idealist op dat vlak en geloof dat we het extra werk aankunnen. We krijgen dan ook hulp van de facultaire overlegorganen.”

SPEERPUNTEN

Hoewel Stura de stemprocedure dit semester al wil vastleggen, communiceren de studentenvertegenwoordigers voorlopig niet over eventuele inhoudelijke standpunten. Toch is Stura bezig met de verkiezing, laat Gevaert weten. “Het is goed dat we volgend semester al nadenken over mogelijke speerpunten die we kunnen doorspelen aan de volgende ploeg die een definitief oordeel kan vellen.”

Powered by Labrador CMS