artikel> De belangrijkste punten samengevat

Wat staat er in het verkiezingsprogramma 'KU Leuven+' van Luc Sels?

Maar liefst 70 pagina's telt het volledige programma van kandidaat-rector Luc Sels. Veto somt de belangrijkste programmapunten per domein op.

Gepubliceerd

Een analyse vind je hier. Het volledige programma vind je hier.

Over de studenten: diverser studentenpubliek en een betere oriëntatie

‘We willen samen met de studenten de universiteit maken, en we hopen het gesprek daarover in de toekomst te kunnen voeren met Ruben, Marie, Jan, Charlotte en Pieter. Maar ook met Milinka, Assim, Tahirah, Farouk, Diara en Ngozi. Want onze auditoria, vooral in Leuven, kleuren te wit en te blank. De KU Leuven studentenpopulatie is geen afspiegeling van de diverse samenleving’, aldus Sels. Diversiteit is, in sterke samenwerking met de Studentenraad, een prioriteit.

Ook Sels stelt na anderen voor hem de huidige vorm van docentenevaluaties in vraag

Een betere oriëntering van studenten uit het secundair blijkt een tweede prioritair project. Via de Associatie KU Leuven en dus in samenwerking met de hogescholen, wil Sels die oriëntering verbeteren en de profielen van de opleidingen duidelijk stellen. Opvallend helder: Sels is géén voorstander van toelatingsproeven of een numerus fixus, wél van verplichte ijkingstoetsen, zoals binnenkort wordt geïntroduceerd voor de burgerlijk ingenieurs.

OokSels stelt na anderen voor hem de huidige vorm van docentenevaluatiesin vraag, gezien die volgens hem niet zozeer de kwaliteit vanonderwijs meet maar, eerder de tevredenheid van de studenten. ‘Deonline studentenbevraging moet niet verdwijnen’, duidt Sels, ‘maardient, in een verbeterde versie, één element te vormen in eenbreder palet aan instrumenten voor de kwaliteitsbewaking vanonderwijs en de beoordeling van docenten.’

Over onderzoek: geef professoren ruimte en zet in op ‘Team Science’

Professor Sels pleit voor een basisfinanciering, startfinanciering én een sabbaticalsysteem voor professoren (zie voorpagina). Hij stelt de huidige opdeling van interne onderzoeksfondsen die er onder rector Torfs kwam, in vraag, omdat ze onder andere onvoldoende het inter- en transdisciplinair onderzoek bevordert. Dat laatste wil Sels met het begrip ‘Team Science’ verder uitbouwen (‘Team Science’ wil inzetten op collaboratie en groepsgedreven onderzoek). Hijwil door ‘peer review’ te herwaarderen en de nadruk op TeamScience te leggen, wetenschappelijk integriteit stimuleren.

Sels wil studenten met perspectief op een toekomst in onderzoek motiveren door het oprichten van een tijdschrift met als werktitel ‘Student en Wetenschap’

Trouwens opvallend: Sels wil studenten met perspectief op een toekomst in onderzoek, motiveren door het oprichten van een tijdschrift met als werktitel ‘Student en Wetenschap’. In dat tijdschrift zou het onderzoek van studenten aan bod komen, bijvoorbeeld in het kader van een masterproef. Peer review zou voor een kwaliteitscheck zorgen. Concurrentie voor Veto, zowaar!

Over onderwijs: COBRA moet beter, onderwijs innovatiever en meer interdisciplinair

Geen verrassing: Sels wil vasthouden aan het principe van de instellingsreview (die beoordeelt hoe goed de KU Leuven zichzelf op vlak van onderwijs evalueert en bijstuurt), maar vindt het interne kwaliteitszorgsysteem COBRA niet voldoende diepgaand en de implementatie ervan te gestuurd. COBRA is een intern controlesysteem om de kwaliteit van onderwijs te controleren en te garanderen.

Sels wil inzetten op onderzoeksgebonden onderwijs, maar blijft relatief vaag over hoe dat er concreet moet uitzien. Wel wil de decaan duidelijk streven naar innovatieve vormen van onderwijs, met name activerende werkvormen. Om dat te ondersteunen denkt Sels na over het equivalent van onderzoeksprofessoren (BOFZAP-mandaten), namelijk professoren die een mandaat krijgen om zich toe te leggen op (onderzoek in) onderwijs.

Sels vindt de huidige pogingen tot interdisciplinariteit duidelijk niet voldoende, en wil dit onder andere ondersteunen met het oprichten van een Instituut voor Interdisciplinaire Studies. Hetzelfde geldt voor ‘levenslang leren’. Hij wil expliciet het debat aangaan met de overheid over de financiering van voortgezet onderwijs, dat volgens hem alleen maar realiseerbaar is mits extra middelen.

Over gender: versnelling hoger schakelen

Over gender is Sels redelijk uitgesproken: ‘Genderplannen missen ernst wanneer een instelling bestuurd wordt door 21 mannen en slechts vier vrouwen.’ Sels wil dat de Raad van Bestuur voor een derde uit vrouwen bestaat, en de ploeg van vicerectoren voor de helft uit vrouwen en de helft uit mannen.

Over de campussen: volwaardige partners met eigen profiel

Sels erkent de problemen die gepaard gingen met de integratie van enkele hogeschoolopleidingen binnen de KU Leuven. Vooral het regionaal profiel per campus zou meer aandacht krijgen.

Zoals eerder vermeldwil Sels voldoende financiële stabiliteit garanderen door degescheiden financiering ook langer te continueren. Hij erkent dat erhard gewerkt wordt aan de groei van onderzoek op de campus, maarwijst erop dat men niet kan verwachten dat de campussen snel de nogtoenemende onderzoeksintensiteit zullen bijbenen.

De FEB-decaan wil de studentenvoorzieningen op de campussen verruimen. Over de huidige, ongelijke situatie zegt Sels: ‘We weten dat het zo niet hoort (...), we zullen tevreden terugkijken als we deze werf hebben kunnen ‘opleveren’.’

Tot slot erkent hij de problemen bij het personeel. In dit artikel komt deze problematiek, inclusief Sels’ plannen, uitgebreid aan bod.

Sels reikt de hand naar andere Vlaamse universiteiten via een opwaardering van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR)

Over de structuur van de KU Leuven: herdenken en democratischer

Naast denkoefeningen over de groepsstructuur en het systeem van departementen en faculteiten, wil Sels een bredere gedragenheid als het aankomt op de groepsvicerectoren en de vicerector voor de Kulak: een brede nominatieprocedure moet het hele proces democratischer maken.

Over (inter)nationale samenwerking: internationaler en blik naar het Zuiden

Sels reikt de hand naar andere Vlaamse universiteiten via een opwaardering van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). De zusteruniversiteit UC Louvain zou een bijzondere plaats krijgen, door gezamenlijke opleidings- en onderzoeksprogramma’s aan te bieden.

Zoalseerder gesteld wil Sels een meer uitgesproken internationaal profieldoor bijvoorbeeld partnerships aan te gaan met topuniversiteiten enhet Engelstalig aanbod van de KU Leuven te vergroten, waar zinvol.

Selsbetreurt trouwens de verminderde interesse voor het Zuiden zoalsbijvoorbeeld de verminderde ‘Zuidbeurzen’ illustreren, die doctoraatsstudenten uit het Zuiden naar de KU Leuven halen om eendoctoraat te behalen. Sels wil streven naar meer universitaireontwikkelingssamenwerking door hier opnieuw de aandacht aan teschenken die deze thematiek verdient, gekoppeld aan bijkomendeinvesteringen.

Powered by Labrador CMS