analyse> Hot topics in een rustig debat

Klimaat, onderwijs en corona centraal op Jong Voorzittersdebat Politika

Op 17 november was Veto aanwezig bij het Jong Voorzittersdebat. Ondanks de wegvallende livestream, was het een inhoudelijke en interessante avond.

Gepubliceerd

Op een druilerige woensdagavond in november organiseerde studentenkring Politika het Jong Voorzittersdebat. In de halfvolle Jean Monnet-aula kruisten zeven jonge discussianten de degens. Slechts vijf van hen zijn voorzitter, de Jongsocialisten stuurden hun ondervoorzitter en Comac werd vertegenwoordigd door de voorzitter van de Leuvense afdeling.

Politika gaf bij aan dat ze niet alleen kopstukken, maar ook jongeren de kans wil geven om met elkaar in debat te gaan. Volgens moderator Daan Delespaul was dit debat het ideale moment om het beleid van zowel de Vlaamse als de Federale regering te evalueren, aangezien we halverwege de legislatuur zitten. In het geval van de federale regering is de huidige regering natuurlijk nog maar een dik jaar aan zet. Die invalshoek dwong sommige panelleden keer op keer in de verdediging, terwijl ze zelf niet verantwoordelijk zijn voor het beleid.

Het debat werd spijtig genoeg geplaagd door technische mankementen. Zo viel de livestream halverwege uit, waardoor het evenement niet meer herbekeken kan worden. Daarnaast creëerden de micro's af en toe een schelle toon wanneer ze te dicht bij elkaar gehouden werden. De debaters lieten het echter niet aan hun hart komen.

Klimaat

Met de klimaattop COP26 net achter de rug, kwam de klimaatcrisis als eerste aan bod. Aan de linkerzijde heerste er teleurstelling; het akkoord was te beperkt. Paola Travella van Jong Groen hekelde de ingesteldheid van de Vlaamse regering. Volgens haar was het een verkeerde ingesteldheid om de hoofdmoot van de lasten bij de burger te leggen en kwamen essentiële zaken zoals de reductie van de veestapel zelfs nergens voor in hun plannen.

'Mensen in schuldbemiddeling gaan geen nieuwe leningen aan, het maakt dan niet uit of het een renteloze is'

Filip Brusselmans, voorzitter Vlaams Belang Jongeren

Aan centrumrechtse zijde werden pluimen uitgedeeld. Kevin Maas van JONGCD&V benadrukte dat Vlaanderen als enige deelstaat met concrete voorstellen kwam. Viktor Rooseleer van Jong N-VA vond 40 procent dan weer heel ambitieus voor een industriële regio als Vlaanderen.

Het laadpalenplan en de renovatieplicht werden bij Sander Claessens (Comac) en Filip Brusselmans (Vlaams Belang Jongeren) niet positief onthaald. Volgens hen heeft de armere bevolking daar onvoldoende middelen voor. Filip Brusselmans: 'Mensen in schuldbemiddeling gaan geen nieuwe leningen aan, het maakt dan niet uit of het een renteloze is.' Vlaams Belang was trouwens de enige partij die de nood van inspanningen voor het klimaat an sich in vraag stelde.

De kernuitstap vormde een ander heikel punt. Gascentrales moeten de energiemix in balans houden tot hernieuwbare energie die rol kan overnemen. Comac suggereerde dat volgens een studie van CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, red.) zowel kerncentrales als gascentrales onnodig zijn voor de energiebevoorrading.

'Het sociaal vangnet in België is zo uitgebreid dat we ons geen zorgen moeten maken dat mensen uit de boot zullen vallen'

Hannes van Parijs, secretaris-Generaal Jong VLD

Omdat de winter in de toekomst minder streng zal zijn, kan de kernuitstap volgens Comac perfect gerealiseerd worden zonder de bouw van gascentrales. Bij zowel Jong N-VA als Jong Groen werd dit weggelachen. Die laatste meende dat we zo'n overgang nu niet kunnen maken, omdat er in het verleden onvoldoende in groene energie is geïnvesteerd.

Privatisering gezondheidszorg

Het tweede thema van de avond draaide rond de beslissing van de Vlaamse regering om de gezondheidszorg verder te privatiseren. De tegenstellingen op de socio-economische breuklijn werden hier op de spits gedreven, al weken sommigen daar opmerkelijk van af.

Laura Cools van Jongsocialisten meende bijvoorbeeld dat ze in de eerste plaats voor kwalitatieve zorg zijn. Als er kan bewezen worden dat privatiseren de zorg kwalitatiever maakt, wil de jongerenpartij dat overwegen. Ze haalde echter voorbeelden aan waaruit blijkt dat dit niet het geval is.

Hannes van Parijs van Jong VLD vond dan weer dat het toelaten van 49 procent private investeringen, geen privatisering is. Hij beweerde dat er genoeg voorbeelden zijn waaruit bleek dat de kwaliteit van de zorg niet naar beneden gaat en de prijsstijgingen niet zo hoog zullen zijn als anderen beweren. Volgens hem is het sociaal vangnet in België zo uitgebreid dat we ons geen zorgen moeten maken dat mensen uit de boot zullen vallen.

De inzet van zorgpersoneel in de moeilijke tijd werd geprezen door alle debaters, terwijl het beleid van Wouter Beke kritiek kreeg

Sander Claessens (Comac) vreesde een verdere commercialisering in de toekomst. De privatisering zou volgens hem de deur openzetten voor vastgoedspeculatie en winstmaximalisatie. Dat zou leiden tot het laten creperen van patiënten. Kevin Maas (JONGCD&V) voegde de opmerking toe dat het onderzoek dat Cools aanhaalde niet objectief kan zijn, aangezien het gevoerd werd door de socialistische mutualiteit.

Woonzorgcentra

COVID-19 beheerst nog steeds het alledaagse leven, waardoor er op dit debat uiteraard veel aandacht aan werd besteed. De woonzorgcentra stonden hier centraal. De inzet van zorgpersoneel in de moeilijke tijd werd geprezen door alle debaters, terwijl het beleid van Wouter Beke kritiek kreeg.

Filip Brusselmans verwees naar de duizenden mensen die volledig geïsoleerd zaten in de woonzorgcentra. Hij beklemtoonde dat het verschrikkelijk moet zijn geweest om de laatste jaren van je leven zo te moeten doorbrengen.

Volgens Laura van Jongsocialisten was het Covid Safe Ticket juridisch gezien niet problematisch omdat het nog altijd proportioneel en noodzakelijk is

Jong Groen vond het dan weer niet kunnen dat woonzorgcentra zelf de beslissing maakten over het al dan niet toelaten van bezoek. Er moet volgens de partij gezorgd worden dat volledige lockdowns niet meer gebeuren.

JONGCD&V ging in het verweer en verdedigde het beleid van de minister. Hier voegde Claessens aan toe dat er te weinig lessen zijn getrokken uit eerdere golven. Er zouden volgens hem geen duidelijke regels zijn opgesteld, waardoor ieder woonzorgcentrum moest improviseren.

Covid Safe Ticket

Daarnaast kwam ook de zin en de onzin van het Covid Safe Ticket (CST) aan bod. De discussie over het CST ging vooral over privacy: welke informatie is nu nodig om te delen? Jong VLD stelde zich grote vragen bij de proportionaliteit, maar vond het ridicuul om te roepen dat we nu in een dictatuur leven. Volgens Laura Cools van Jongsocialisten was het CST juridisch gezien niet problematisch omdat het nog altijd proportioneel en noodzakelijk is.

Hannes van Parijs (Jong VLD) vond het tienpuntenplan 'allemaal goedbedoeld en zo', maar benadrukte dat het slechts korte termijn oplossingen waren

Groen deelde die mening, maar vond het goed dat die beslissing elke maand wordt herzien. Filip Brusselmans van Vlaams Belang Jongeren stelde die noodzakelijkheid dan weer in vraag, omdat het blijkt dat de huidige vaccins besmettingen veel minder tegenhouden dan gedacht. Hij gaf toe dat hij in het verleden wel voorstander was geweest om het CST te gebruiken bij grote evenementen.

Onderwijs

Het vierde thema in het debat was het lerarentekort. Het tienpuntenplan van Ben Weyts scoorde weinig punten. Hannes van Parijs van de liberalen vond het 'allemaal goedbedoeld en zo', maar benadrukte dat het slechts kortetermijnoplossingen zijn. Zo haalde hij het punt 'wees positief' aan, dat in zijn ogen niet leidde tot concrete oplossingen.

De verhoging van het respect voor het lerarenberoep en de afschaffing van de vaste benoeming, vormden volgens hem een alternatief. Jong Groen daarentegen vond dat jonge leerkrachten meer zekerheid en dus uren verdienen, en er werk moet gemaakt geworden om meer enthousiasme op te wekken voor de lerarenopleidingen.

De discussie over het lerarentekort bracht ons naadloos naar een groep mensen die in veel scholen niet aan de slag kunnen: vrouwen met een hoofddoek. Enkel bij Viktor Rooseleer en Filip Brusselmans kwam verzet tegen het toelaten van deze vrouwen in het onderwijs. Zij benadrukten de neutraliteit van de leerkracht en dat het aan de school zelf is om een keuze te maken voor of tegen de hoofddoek.

Kevin Maas (JONGCD&V) benadrukte dat hoofddoeken deel uitmaken van de multiculturele samenleving

Laura Cools (Jongsocialisten) beklemtoonde dan weer dat de neutraliteit van een persoon geen invloed heeft op wiskunde of fysica. Zij noemde het hoofddoekenverbod een principe van de vorige eeuw.

JONGCD&V nam een opvallend standpunt in. Kevin Maas toonde zich voorstander van het pluralisme. Hij benadrukte dat hoofddoeken deel uitmaken van de multiculturele samenleving.

Hannes van Parijs (Jong VLD) vond een debat veel belangrijker, leerkrachten mogen volgens hem een mening hebben. Deze mening moet dan wel aan de kant geschoven worden bij de evaluatie van hun leerlingen, wat volgens hem perfect mogelijk is.

Powered by Labrador CMS