analyse> Grote Peiling Leuvense stadsbestuur

Leuvense studenten tevreden over stadsbestuur

De ploeg van burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) doet het goed, vindt de student. Maar alles kan beter, en dat geldt zeker voor de verkeerschaos en de kotprijzen.

Gepubliceerd

Studenten willen kunnen stemmen in Leuven

62,69% van de studenten willen stemrecht in hun studentenstad, blijkt ook nog uit de Veto-peiling. Groen zou volgens de studenten dan de grootste partij worden, oppositiepartij N-VA volgt op een derde plaats. Lees hier het volledige artikel met de percentages van de andere partijen. 

Leuven na 3 jaar Mo

De ploeg van Mohamed Ridouani (Vooruit) zit halverwege haar termijn. Lees al onze artikels hier.

Uit een online survey van Veto bij 218 studenten, blijkt een algemene tevredenheid over het Leuvense stadsbestuur. Toch zijn de studenten soms verdeeld: vooral over de verkeersveiligheid en de klimaataanpak. De dure koten en zogenaamde 'studententaks' zorgen dan weer voor eensgezindheid.

De peiling werd afgenomen tussen 2 en 11 maart. Studenten uit zestien verschillende faculteiten namen deel en meer dan 91% van hen zit op kot in Leuven.

Te dure koten

Exact de helft van de studenten (50,50%) geeft aan het 'helemaal eens' te zijn dat de koten in Leuven te duur zijn. Nog eens 22% is het 'eens'. Toch vonden de meeste studenten makkelijk een kot, zo blijkt nog uit de peiling. Slechts 28% geeft aan dat ze last hebben ondervonden.

Als enige studentenstad in Vlaanderen beschouwt Leuven koten als tweede verblijven

Het kotentekort is een terugkerend probleem: in Leuven verschenen aan het begin van dit academiejaar om die reden onder meer 'containerkoten'. Ook de dure koten zijn deels een gevolg van dat tekort. De stad is hier niet ten volle verantwoordelijk voor: de KU Leuven of private spelers staan vaak in voor de bouw. Het stadsbestuur komt enkel tussen om een bouwvergunning toe te kennen.

Maar de zogenaamde 'studententaks', daar is de stad wel verantwoordelijk voor. Als enige studentenstad in Vlaanderen beschouwt Leuven koten als tweede verblijven. Daardoor heft ze er een belasting op, die jaarlijks ook wordt geïndexeerd. Voor dit academiejaar bedraagt die €100. Dat zo'n taks onrechtvaardig is, wordt door bijna een kwart van de respondenten beaamd - 31% is het er zelfs 'helemaal eens' mee, al gaat 22% van de studenten niet akkoord met die stelling.

Veel verkeersboetes

Op vlak van verkeersveiligheid heerst er een algemene tevredenheid: bijna driekwart van de studenten kan zich als fietser of wandelaar veilig door Leuven verplaatsen. Toch bekritiseren meerdere studenten in de peiling de 'verkeerschaos'. Een student schreef zo: 'Het verkeer is chaotisch: voetgangers, fietsers, brommers, bussen en auto's verplaatsen zich allemaal door elkaar zonder zich aan de verkeersregels te houden.'

Verschillende studenten uiten ook hun ongenoegen over de houding van de politie. Op de vraag of de politie studentvriendelijk is, antwoordt 32% van de respondenten 'neutraal', 26% was het wel eens.

'Veel eerstejaars krijgen direct een boete van de politie omdat ze de verkeersregels nog niet gewend zijn'

Anonieme student in peiling

In de reacties bleek vooral het ongenoegen over de boetes die de politie uitschrijft. 'Er zijn veel eerstejaars die direct een boete krijgen van de politie omdat ze de verkeersregels nog niet gewend zijn', schreef iemand. Het is volgens die anonieme student 'studentonvriendelijk' dat de politie in de eerste week van het academiejaar meer patrouilleert dan later. De keuze voor een repressief in plaats van sensibiliserend beleid hanteert de politie al sinds 2016.

Daarnaast zouden ook de verkeersregels voor fietsers niet overal even duidelijk zijn. Studenten haalden in de peiling vooral de verwarring rond eenrichtingsstraten voor fietsers aan. Daarnaast kwamen er meerdere commentaren over het gebrek aan fietsenstallingen en een slechte infrastructuur aan bod. De Leuvense Fietsersbond uitte die kritiek in 2019 aan Veto.

Groene stad?

De klimaatacties van de stad verdelen de studenten. Op de vraag of Leuven voldoende actie onderneemt tegen de klimaatverandering, volgt in 33% van de reacties een neutraal antwoord. 16% van de studenten is het oneens met de stelling, 21% is het ermee eens. Opvallend is ook dat net over deze stelling zo'n 20% 'geen mening' heeft; het hoogste cijfer van de hele peiling in die categorie.

57% van de studenten wil na het afronden van de studies uit Leuven verhuizen

Nochtans wil het stadsbestuur resoluut inzetten op de aanpak van de klimaatverandering. Dat bleek althans uit de meerjarenbegroting 'Baanbrekend Leuven' van 2019. Het lijkt er toch op dat de resultaten van dat beleid te weinig aandacht krijgen, of niet zichtbaar genoeg zijn voor de student.

46% van de studenten zijn het 'eens' tot 'helemaal eens' met de stelling dat Leuven een groene stad is, al staat 27% daar wel neutraal tegenover. In de peiling bleek dat verschil ook: studenten gaven het gebrek aan groen aan, maar tegelijkertijd schreven verschillende andere studenten dan weer over de 'hoge leefbaarheid' en de vele 'groene pleinen' die 'gezellig' zijn. De leefbaarheid werd volgens sommigen verhoogd door de 'properheid' van de stad.

Leuvense profilering

Hoewel Leuven zich profileert als een studentenstad, gaf de stad zelf niet voor elke student de doorslag om er te studeren. Zo'n 55% van de studenten nam de stad mee in rekening, een kwart deed dat niet.

Het studentikoze karakter van de stad trekt aan, maar dat geldt niet voor iedereen. In de Veto-peiling gaf een meerderheid (57%) immers aan dat ze plannen om na hun studies uit Leuven te verhuizen. 43% overweegt wel om nog te blijven. Dat de stad na Antwerpen de hoogste huurprijzen van Vlaanderen heeft, kan daarin ook een rol spelen.

Powered by Labrador CMS