artikel> Het debat van de toekomst toont weinig toekomst

Politika-debat: "Polariserend theater"

Naar jaarlijkse gewoonte verzamelde het Politikadebat weer een legertje strijdvaardige politici. En dat ze strijdvaardig waren, dat hebben we geweten, al was er geen vrouw van de partij.

Dit jaar zoomde het Politika-debat niet in op één bepaald thema, maar diende de aandacht te gaan naarlangetermijnplannen. Wie verwachtte dat elke partij dan de kans kreeg de kernvan hun programma bloot te leggen, kwam bedrogen uit.

Als we eenplaatsje zoeken, stellen we vast dat Politika niet te klagen heeft over deopkomst. De Pieter De Someraula is vrijwel volledig gevuld.

De inleidingis aan vicerector Katlijn Malfliet. Die zet met een strijdvaardig betoogmeteen de toon. Een vrouwelijke stem ontbreekt in het debat en dat kan absoluutniet door de beugel in deze tijden. LodeVereeck (Open Vld) wimpelt het verwijt handig af: “ik sta hieromdat Maggie en Gwendolyn mij dat gevraagd hebben. En als zij iets vragen, dandoen wij dat.”

Wanneer het debat zelf aanvangt, is de Twitterwall achter desprekers al een grote storm van feminisme, antifeminisme en aanstellerij.

De formule waarbij men telkens debatteert ingroepen van vier is doeltreffend. Zo voorkom je dat het één groot hanengevechtwordt en zorg je dat iedereen aan bod komt. In theorie althans.

De formule in groepen van 4 voorkomt dat het een hanengevecht wordt. In theorie althans

Moderator Dirk Van den Bogaert, politiek hoofdredacteur van VTM Nieuws houdt gedurende het hele debat de touwtjes strak in handen, al kan hij enkelekibbelpartijen niet voorkomen en breekt hij op sommige momenten sprekers onnodigaf.

Er zijn vierluiken waarin telkens vier politici met elkaar debatteren. Thema’s zijnbesparingen in de sociale zekerheid, de toekomst van staat en structuren, devluchtelingencrisis en terreurbestrijding. Sprekers Tom Van Grieken (VlaamsBelang), Peter De Roover (N-VA), Lode Vereeck (Open Vld), Koen Van den Heuvel(CD&V), Bruno Tobback (sp.a), Kristof Calvo (Groen) en Kim De Witte (PVDA).

Het debat isnauwelijks ingezet of de verwijten vliegen al in het rond. Tobback ziet geenlijn in de besparingen van de huidige regering: “De tragiek in uw beleid van desociale zekerheid is dat ze geen eindbestemming biedt.” Vereeck opent zoals heteen liberaal betaamt: “De enige die boven zijn stand leeft, is de staat.”

Het valt opdat Vereeck vanavond een stuk sterker staat dan enkele maanden geleden op hetKopstukkendebat in de PDS (overigens ook een volledig mannelijkeaangelegenheid). Hij weet met zijn kernachtige antwoorden de aandacht van hetpubliek vast te houden. De Roover strooit kwistig met oneliners (“ik begrijpdat Tobback nogal wat moeite heeft met het regeringsbeleid, hij heeft er nooitkennis van genomen”), maar mist helderheid.

Na debesparingen in de sociale zekerheid komt het stakingsrecht aan bod. Het debatlaait hoog op en de moderator betreurt het dan ook dat hij geen knopje heeft omde micro’s van de politici af en toe uit te zetten.

"Waarom heb ik geen knopje om de micro's uit te zetten?"

Dirk Van den Bogaert, moderator

In hettweede luik rond de staatshervorming schuwt Tom Van Grieken de harde woordenniet: “De verkiezingsbeloften van de N-VA zijn nog minder waard dan het papierwaarop ze gedrukt zijn.” Calvo pakt het publiek in, al had het effect misschiennog groter geweest als zijn microfoon de piepgeluiden achterwege liet. Van denHeuvel verdwijnt bijna volledig naar de achtergrond.

Het derdeluik behandelt de vluchtelingencrisis. Peter De Roover mag voor de derde maalop rij op post blijven en dat veroorzaakt enige heisa op de Twitterwall.

De Witte vanPVDA maakt een spijtige eerste indruk door van wal te steken met een drogeopsomming. Tom Van Grieken toont zich een ster in het trekken vanverontwaardigde gezichten. Duidelijk een carrière als toneelspeler gemist.

Het laatsteluik gaat over terreurbestrijding. Van den Heuvel over militairen op straat:“Je moet de angst die er is wegnemen, niet institutionaliseren”. Volgens DeWitte moet je het probleem bij de wortels aanpakken. Calvo staat in dit luiksterk in zijn kalme argumentatie, al vindt een twitteraar dat hij veel lijkt opeen pastoor in zijn pleidooi voor verbinden.

Na afloop polsen we voor een algemene indruk bij Tobback.Die vond het debat “boeiend”, “plezant”, en “noodzakelijk”. Van den Heuvel is iets minder enthousiast: “In zulkedebatten wordt politiek een steekspel bepaald door oneliners”. Dat heeft ook temaken met de visie die de CD&V verdedigt: “Wij zijn de partij van denuance, wij hebben niets met polariserend theater.”

Want “polariserend theater”, dat is wel waar dit debatuiteindelijk om draaide. Misschien is dat onvermijdelijk in dit soort setting,maar soms vraag je je als student toch af hoe die mooipratende toneelspelershet echte werk aanpakken. Volgende keer zonder Twitterwall en met net datietsje meer inhoud. Wie weet overtuigt men de Leuvense student dan nog vanhet belang van politiek.

Powered by Labrador CMS